เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

Must i switch my personal registration out-of just one so you’re able to an organisation?

Must i switch my personal registration out-of just one so you’re able to an organisation?

Causing your totally free designer account

When you find yourself fresh to innovation toward Apple programs, you can purchase become 100% free. Merely accept brand new Apple Developer Arrangement and you will a free account might be made for you. Utilize this account in order to download beta https://besthookupwebsites.org/feabie-review/ systems off Xcode, go to forums, statement bugs, or accept an invitation to participate their organizations account regarding the Fruit Developer System.

Handling the developer program account

As you prepare to create heightened capabilities and you will spreading the programs, you might get in on the Fruit Developer Program to help you distributed on the App Store, Apple Providers Movie director, and you will Apple College or university Manager.* Groups which have certain play with times that require private delivery straight to group through a secure organs and circulatory system otherwise a smart phone Government provider are eligible for the fresh Fruit Creator Business System. For those who join a program, you will see most registration-related choice on your membership, for example subscription pointers, the means to access Permits, Identifiers & Users, code-level support, and a lot more.

  • Control your team
  • Manage machine profile
  • Perform certificates
  • Revoke a certificate
  • Manage keys
  • Would identifiers
  • Enable application potential
  • Check in gadgets
  • Do profiles

Resetting the equipment number a year

If you’re the fresh new Account Holder, you can reset your selection of invention gizmos yearly having fun with Licenses, Identifiers & Pages. You might check in to 100 of any device sorts of to possess investigations and you can Ad hoc distribution for every subscription season. At the outset of your brand-new subscription seasons, Account holders, Admins, and you can Application Executives will be given to the solution to dump detailed devices and you will fix the fresh offered device amount in order to 100 whenever basic signing directly into Certificates, Identifiers & Profiles .

You can even disable a device in your record in the seasons, however, doing this cannot boost your quantity of offered gadgets. Whenever resetting the record, be sure to eliminate all the gadgets so long as use to have innovation just before adding people the latest devices.

Handling your App Store Connect account

Once you have accomplished their enrollment regarding the Apple Developer System, you can check in to Application Shop Apply to the new Fruit ID your always register. Application Shop Hook is actually a package out-of devices that enable you to submit and take control of your applications for sale toward Application Store, spreading beta systems of your own software using TestFlight, undertake judge preparations, get into the income tax and you will banking information, see statistics, plus.

Upgrading your information

So you can upgrade the fresh Apple ID and you will/or email of this the designer account, sign in on the Fruit ID website and you may modify your information.

So you can improve your address, email address, otherwise business term, delight contact us. Keep in mind that particular condition, such as for example alter with the identity or address, need to be verified and you will approved, that information is for the deals anywhere between you and Fruit. You may be requested to add documentation one to shows the alterations your consult.

Move brand new Membership Proprietor role

Brand new Account Owner out-of an organization’s membership can be import this new Membership Owner part to a different staff member on the team who has got the new judge authority to help you bind your company to help you courtroom preparations. Account Manager transfers for personal people is provided towards the a small base and require assistance from Fruit Developer Program Service.

Sure, if you find yourself new creator/co-creator of your own organization. First off the transformation, excite call us. You happen to be asked add organization data files to ensure their business’s label.

Must i transfer my personal app to some other account?

Yes. Use App Shop Connect with transfer qualifying software to some other account in case there is a purchase, asset buy, or other comparable disease. After you transfer an application, it does continue to be available on the fresh Software Store, all of the critiques and you will studies will carry-over, and you can pages will continue to have access to coming condition. Get the full story in the App Store Hook Let.