เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

Securing cows, handling agriculture and you may trade could be the responsibilities away from Vysya (growers and you will tradesmen) class

Securing cows, handling agriculture and you may trade could be the responsibilities away from Vysya (growers and you will tradesmen) class

GITA 108 Weeks – Big date 98

To own good Brahmana (scholars otherwise priestly class), it ought to be natural to get the qualities such as for example notice control, peace, penance, sanitation, perseverance, straightforwardness, degree, sense and you will proper care. On kshatriya classification, (warriors and you will protectors), courage, valour, braveness, https://hookupdate.net/farmers-dating/ intelligence, foundation, power, and ready to fight in place of receding are the questioned functions. To suffice folks are the burden out of Sudras.

Sudras deserve reach the objective dharma (duty) and you will Vysyas, brand new arthha (wealth). Kshatriyas have earned kamas (aspirations) and the Brahmanas to help you moksha (liberation). Gita is not speaking right here about the delivery liberties of any class; individuals attains its chosen rightful street in keeping on the inherent inclinations. A businessman (Vysya) becomes a good Brahmana when he embarks towards the religious query. There is nothing regarding world that isn’t under the spell out-of services (guna). When you to does the commitments really, following correct street, he accomplishes the supreme county.

It will be the rajasic desire (dhrithi) to follow dharma, arthha and kama in place of taking care of the best objective moksha. It will be the tamasic craving are sleepy, afraid, sorrowful, happy, raw and you will emotionally boring.

Although it may seem becoming poisonous at first, satisfaction created from self-awareness evolves in to divine nectar in the end. That is satvic glee. While doing so, brand new rajasic joy are nectar-such as first turning into poison afterwards. Rajasic contentment show whenever feel stuff merge having feel body organs. Tamasic glee is delusive delivery up until the end. Slumber, listlessness and you may foolishness are the reason behind tamasic elation.

GITA 108 Days – Day 97

Understanding will be conscious of studies and you may lack of knowledge from the exact same day. Satvic intelligence are existent once we are able to discover clearly what’s activity and you can inappropriate interest; performs and forbidden works; concern and you will fearlessness and also the bondage and you can liberation. It is similar to cutting jackfruit: to prevent brand new adhesive away from staying with the hand, we need to smudge oils within our possession before cutting this new jackfruit. To not ever understand why properly are rajasic intellect and to mis-realize this really is tamasic intelligence.

Drithi ‘s the courage to pursue and you may done intelligent points already performed inspired from the terminology of one’s Lord. Mind is aimed; pranas (existence pushes) try totally awakened in addition to experience body organs are at their very best. This is exactly from the satvic domain and it is the knowledge to increase to your times and share the rational coordination.

‘Om’ means satvic training; ‘tat’ brand new satvic karma and ‘sat’, shows the fresh new satvic doer. Life-force is the subtlest brand of karma. Irrespective of where there is certainly life, there is certainly action. Once we make heavens into the into the Om meditation, simple fact is that satvic studies. Every affairs consuming Om feel satvic karmas. All the things performed having high issue and under the influence of wishes and you can pride is actually rajasic karmas. The products performed carelessly, versus taking into consideration the upcoming or how they usually connect with others originate inside the lack of knowledge and are generally tamasic karmas. A satvic doer is just one which occupies works versus attachment or pleasure from the hobby. He reacts equally so you can positive and negative results. An excellent rajasic doer is dependent on sense pleasures and then he lusts to have favourable overall performance. He’s stingy, unhygienic in which he would even torture other people to obtain their means. He or she is pleased and you may miserable at the same time. An effective tamasic doer is just one who’s lazy, careless, uncivilized in which he possess an intellectual that’s illogical. He occupies works unwillingly and you can interferes with anybody else in the act. It insult someone else and build trouble for all of us as much as her or him.