เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

You can also free download Films Publisher and employ it totally free as opposed to limitations (zero demo months, watermarks, otherwise advertising)

You can also free download Films Publisher and employ it totally free as opposed to limitations (zero demo months, watermarks, otherwise advertising)

The newest videos editor is intended to have modifying video clips files and you can undertaking films of every difficulty related to various artwork and you may audio outcomes. The application also provides steeped functionality yet provides a basic intuitive user interface, allowing you to perform movies which have a minimum away from work.

You could, however, keep the endeavor from the joining tech support team. You can expect timely and complete service to eliminate all your difficulties while using the items. Discover more.

Non-linear videos publisher The publisher is actually a non-linear unit. As a result in lieu of in most other writers, where moments already been one after another inside the good linear sequence and you will certain buy, all of our software allows things are listed in one updates on the brand new timeline and also one size. As well as, some variables, https://besthookupwebsites.net/nl/facebook-dating-overzicht/ contour and position out-of stuff can transform randomly through the years.

Visual and you can audio consequences You can incorporate individuals artwork and you will songs outcomes towards the films to truly have the expected results. Just like the number of offered graphic effect is very high, he or she is split into four groups to possess simple routing: color correction, object conversion, object filters, change outcomes and unique forex.

In addition to, the appearance of diagrams is totally customizable (appearance of charts, enhance axes, user-defined axes, legends, names from charts and axes, outlines, names or other factors), which can help your modify them to your specific demands

Blending methods and you may Instagram-particularly filters Yet another technique for modifying the look of your video clips picture based on your preferences was colour merging. Using a wide array of varying variables, you might install a different sort of professional design towards films. Newbies or the individuals, who would like to save time, will benefit away from want Instagram-including filter systems applied in a single simply click.

Masking VSDC 100 % free Clips Editor makes it possible for doing additional shaped masks to possess concealing, blurring or showing specific points on the videos. It can be utilized to apply unique effects in to the or exterior this new masked area. One of the most well-known aspects of masking should be blur a facial to safeguard brand new name or remove undesired scratches.

Activity tracking The new Actions record unit allows registering and you may tracking movements of any objects within the videos right after which assigns new resulted trajectory for other aspects – headings, captions, signs, images, goggles, and more. Along with its help, position an excellent censorship hide toward a moving object or while making captions realize a selected factor in a video clip gets simple.

Subpixel precision Stuff when you look at the a world are placed with subpixel reliability, that makes to have simple cartoon, rotation, conversion process and you will appropriate cousin positioning.

Help out-of prominent types Our very own software supports the majority of video clips, photo and sounds types and you will codecs. This is why you simply will not you desire any extra sales tools so you’re able to edit the data, as is often the instance with other apps.

4K and you will High definition export VSDC happens to be the only free videos editor which enables one to export for the a different sort of H265/HEVC codec in order to maintain the highest quality at a minimum file dimensions that’s very important to the individuals commonly running 4K and Hd data files.

Creation of clips to possess specific media devices Through an enormous group of preconfigured pages, possible do video for many common multimedia products, instance Digital video disc professionals, iPod/iPhone/ipad, PSP, Galaxy, people smartphones and you can typical cell phones, Sony PlayStation, Xbox, Zune, Archos, iRiver, Innovative Zen, Blackberry, MP4 people and others.

Simple export to social networking sites To set up a video to own Fb, YouTube, Instagram, Myspace and you can Vimeo without having any dilemmas, VSDC Totally free Video clips Editor provides you with special export pages and that rather reduce the be concerned regarding searching for an appropriate format and you can appointment all the the prerequisites

Handling maps You can create diagrams various categories, plus three-dimensional diagrams: Pub, Loaded Bar, Point, Ripple, Line, Spread Line, Fast Range, Step Range, Spline, Urban area, Spline Area, Loaded Urban area, Piled Spline Town, Diversity Club, Gantt, Pie, Pie three dimensional, Torus three dimensional, Radar Point, Radar Range, Radar Town, Radar Spline, Radar Spline Area, Use, Pyramid, Pyramid three dimensional, High-low, Candle Stick. These types of items is going to be based on dynamically modifying analysis various types. Provided color layouts help easily replace the way your own charts search.