เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

Snapchat Went Of Frat Man Aspire to Technical Community Darling. However, Will it History?

Snapchat Went Of Frat Man Aspire to Technical Community Darling. However, Will it History?

Think about the Public twenty five team, held this current year at exclusive 41 Sea Pub for the Santa Monica. The brand new VIP experiences, and therefore kicks off L.A great.’s the reason Social networking Day, honors twenty-five a-listers and you will brands which – from the conditions off organizer Drew Baldwin – are smashing it towards social. Sam Pepper is there, muttering one thing and you will posing with his hangers-into the towards paparazzi. Never ever heard about him? He has 1.step 3 mil subscribers to the YouTube. Immediately after him happens sprightly Olga Kay, various other YouTube star, a great Russian juggler whose catchphrase are “We have the web because of the balls.”

And regarding the VIP area are Spiegel’s co-inventor, Bobby Murphy, his head performing officer, and Nick Tran, your face from social networking getting Taco Bell, just who led his providers on the arena of ephemeral advertisements from the initiating their Beefy Crunch Burrito into Snapchat

After dark bouncers, the competition is filled with attractive people in expensive dresses. From the snippets off conversation, it could be one Movie industry cluster: “Did I ever before respond? Ben told you he will make the conference.” Jason Bentley, this new KCRW deejay, are deep inside his headsets, rotating.

A thin son tips the latest bar from inside the an effective T-top, shorts and you can light shoes. Regardless of if he tipped the fresh new bartender $20 into past round, it however takes some time discover his one or two tequila-and-sodas, maybe because the he ends up a teen.

However, he could be indeed 23, and you can he could be among the many honorees – most likely the main that here. Just after he gets his drinks, a safety shield spends a pocket flashlight to compliment him and you can his pals back into good VIP space when you look at the VIP class, in which he is able to hang out without being troubled.

He or she is Evan Spiegel, the chief administrator out-of Snapchat, the outrageously popular mobile phone app one lets you post vanishing photographs with the family members. With only 20 staff, with no revenue, the company is valued during the a staggering $800 million. ”

L.A good. has actually much time got a keen inferiority advanced towards the Ny. But not too long ago, the locus of one’s city’s jealousy keeps shifted western, so you can Silicon Area. As more of your own country’s cultural land was dominated of the technical, L.A. have sought in order to share its very own allege, touting its creative workforce and you will rebranding by itself because Silicon Beach.

Snapchat is the most L.A.is the reason proudest achievements. Mike Bonin, brand new Westside councilman, brags the organization is in the section. “It’s a pals where you are able to see her or him and credibly ask, ‘Is so it another Facebook?’?” Bonin enthuses.

“Snapchat is on the right track to complete a couple of things you to definitely zero you’ve got viewed in advance of within the L.A great.” claims Greg Bettinelli, a partner from the L.A great.-built Upfront Solutions. In the world of technical, according to him, “Exactly what L.Good. has never got before so is this tentpole organization which is well-known around the world.”

Until the nights is more than, Spiegel will receive their photo removed having Mayor Eric Garcetti, who exults, “We like that have you for the La!

Snapchat grew away from L.An excellent.is why carefree, beach-brah community. Spiegel grew up within the Pacific Palisades; his business is based in a cottage for the Venice boardwalk. The YouTube clips represent teenagers rushing turtles and you may joy-riding on the Los angeles River more than an enthusiastic indie soundtrack.

Offered, in a few areas Spiegel is comparable to every other successful tech entrepreneur. He launched Snapchat out-of a dormitory room from inside the Palo Alto, and you will fell aside several credit bashful regarding graduation to operate with it full-time. The guy has the fresh Silicone Area practice of bringing up that he is top a trend.

But in many other indicates, Spiegel ‘s the device regarding their L.A good. land. For example, he isn’t an excellent cloistered nerd. Sure, he had been to the hosts due to the fact a young child, however, he had been just as great at snowboarding. And though he had been shy because a kid, into the highschool the guy willed themselves with the to get an expert cluster thrower, and finally was developed social couch off their Stanford fraternity.