เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

Sluggish Dinner: The annals off a notion

Sluggish Dinner: The annals off a notion

Slow Dinner is actually already been because of the Carlo Petrini and you will a team of activists regarding eighties into initially endeavor to guard regional life style, a great eating, gastronomic pleasure and you can a slowly rate regarding existence. Inside more 2 decades of the past, the latest course has changed to incorporate a comprehensive approach to restaurants you to definitely knows the fresh new strong connectivity ranging from plate, world, somebody, government and culture. Now Slow Dinner means a worldwide course associated with many strategies and you can many people for the more than 160 nations.

The original model out-of Terra Madre Nordic takes place in Copenhagen, Denmark. Creation of the latest Native Terra Madre Advisory Panel. Beginning out-of Sluggish Food from inside the Russia. Release of the fresh international Food getting Alter campaign.

The 1st version regarding Terra Madre Burkina Faso takes place in Ouagadougou. The 1st version regarding Terra Madre des Grands Lacs takes place inside Goma (Popular Republic of the Congo). The latest seventh Globally Sluggish Food Congress takes place in Chengdu (China). Slow Dining releases the fresh globally interaction and you may fundraising campaign “Menu to have Alter,” hence shows the connection ranging from as well as weather transform.

The original actually ever release from Terra Madre Salone del Zest kept call at this new unlock, of September twenty two-twenty-six, into the Turin, Italy, plus a few group meetings from the Carignano Theatre. More 500,000 somebody went to. Terra Madre Balkans kept within the Tirana, Albania, off bassador Zero Hunger getting Europe from the As well as Agriculture Providers of the Us inside paign actions Sluggish Food toward a group-financed model of financial support.

Slow Dinner High Asia is born. Slow Eating servers an effective pavillion on Expo Milano, that have conventions toward biodiversity, veggie gardens, intense milk products cheeses and drink. Within Exhibition, away from Oct step three-six new “We Supply The world” event prepared from the Slow Food and Terra Madre Giovani brings 2500 younger producers all over the world with her to to help you redefine the long run of dining. Regarding November 3-7, Local Terra Madre will bring local groups of around the globe together with her inside the Shillong (Meghalaya, northeast India). From December several-thirteen, Sluggish Dining Event – Central European countries was held inside Krakow, Poland.

Earliest edition away from Slow Chicken in the Denver, United states of america. Tenth model away from Salone del Zest, and you can 10-12 months wedding of Terra Madre system during the Turin, Italy. Brand new BBC Restaurants Programme participated given that media companion of one’s Ark regarding Preference investment, area of the motif of one’s event.

AsiO Gusto, a conference uniting the newest Sluggish Dining system across the China and you may Oceania, try kept the very first time from inside the Namyangju, Southern area Korea. Carlo Petrini gets the higher Us Ecological Award (Champ of your World).

Slow Dinner President Carlo Petrini address contact information the latest Un Long lasting Discussion board to your Local Things inside the Ny. Carlo Petrini speaks from the “Global Eating Security and you may Nutrients Discussion” within Us Conference toward Alternative Invention Rio+20. The new 6th Sluggish Restaurants Around the world Congress and additionally within the Turin, welcomes 650 delegates out-of 95 places and you can ratifies this new at the rear of policy file The new Main Part off Eating. The ESSEDRA (Environmentally Alternative Socio-Financial Development of Rural Parts) project try revealed elite singles vs eharmony in order to map your food biodiversity of Balkans.

New Slow European countries promotion try launched, requiring Western european formula one to render sustainability, biodiversity safety and you may help having short-measure farmers. The brand new Shalakh apricot becomes the new 1000th product getting included in the brand new Ark off Preference. Indigenous dining communities worldwide appeared with her from the basic version out of Native Terra Madre kept inside the Jokkmokk, Sweden. Local Terra Madre conferences are held within the Armenia, Austria, Southern Korea, Crimea, Japan, Russia and you will Switzerland.

Regional Terra Madre group meetings take place inside the Azerbaijan, Brazil, Canada, South Korea, Georgia and Kazakhstan, during Bulgaria the first Terra Madre Balkans feel is held. Presidia away from over the Balkans found from the Liking Event from Ustikolina into the Bosnia Herzegovina. The fresh Gardens for the Africa endeavor is released.

Local Terra Madre group meetings take place for the Tanzania, Argentina, Bosnia and you may Herzegovina, Norway and you will Austria. Eurogusto, a great biennial knowledge from restaurants, liking and you may community that unites new Eu Sluggish Food system, is actually held the very first time inside France. The fresh new Alliance anywhere between Cooks and Sluggish Eating Presidia is actually circulated, which have dinner commiting to use regional Presidia activities. The first Terra Madre Date try known towards December ten from the communities international in order to mark Slow Food’s 20th wedding. Around 2 hundred,one hundred thousand some body interact inside step one,one hundred thousand occurrences inside the 150 countries.. The latest around the globe Sluggish Fish community and you can strategy was circulated.

Carlo Petrini is named one of many ‘fifty those who could save worldwide‘ by the United kingdom newspaper The latest Guardian. The latest Terra Madre community organize national meetings inside Ethiopia, holland and Ireland. Sluggish Eating Usa organize Slow Eating Regions, a huge affair off top quality green food during the San francisco. The earth Areas, a global community from farmers’ segments, is created. Slow Dining Netherlands is generated.

Brand new fifth In the world Slow Eating Congress is kept in Puebla, Mexico, with 600 worldwide delegates. The latest Declaration regarding Puebla is ratified because the a vow to keep your way come 18 decades before. The first regional Terra Madre events can be held when you look at the Brazil and you may Belarus. Vignerons d’Europe are held during the Montpellier, France, bringing together European winemakers to discuss green winemaking. The first Markt des guten Geschmacks, Slow Dining Germany’s reasonable of great, neat and reasonable restaurants, was stored for the Stuttgart. The original Algusto fair try stored inside Bilbao, The country of spain.

The fresh new Salao das Comunidades perform Alimento experiences are launched, the first high-measure traditional dinner knowledge arranged from the Slow Eating within the Brazil.

The first model off Terra Madre – the country fulfilling of dining communities – is actually held additionally to the Salone del Gusto inside Turin, Italy, drawing from the 5,one hundred thousand delegates away from 130 nations. The new School out of Gastronomic Sciences was inaugurated in Pollenzo, Italy, near the Slow Dinner headquarters. Genoa servers the initial Slow Seafood fair serious about green and you may artisanal angling. Sluggish Restaurants Japan is created.

Cheddar, Sluggish Food’s very first worldwide fair intent on milk products, is actually kept within the Bra for the first time. It goes on to become good biennial event.

Our record

Slow Dining keeps the first Salone del Gusto inside the Turin, in which they merchandise brand new Ark off Preference investment. The fresh new Salone goes on in order to become a beneficial biennial experiences and something of the biggest in the world fairs dedicated to artisanal, renewable as well as the small-measure suppliers one to safeguard local way of living and you may top quality items.

Very first Sluggish Dining Around the globe Congress was kept inside the Venice. The initial Osterie d’Italia guide try had written, marking brand new beginning from Slow Dinner Editore.

Slow Food is established in Italy shortly after a demonstration towards the required website from an effective McDonald’s in the Foreign-language Steps in Rome.

  • Did you see something new out of this page?
  • yesno

From the you

  • Our very own philosophy
  • The background
  • The structure
  • In which We have been
  • Sluggish Dinner terms and conditions
  • Secret data files
  • Meet up with the People

Slow Eating gratefully acknowledges financial support service out of European union. New items in this website will be sole responsibility off Sluggish As well as the latest EASME is not responsible for any fool around with you to tends to be made of every piece of information consisted of therein.