เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

55278: Advanced Microsoft Outlook 2019 Training

Insert objects in messages, and modify properties and global options. Stream or download to watch on the plane, the subway, or wherever you learn best. Microsoft Outlook is part of Office and one of the most popular email programs. Email communication has not been replaced nor its growth slowed, so it’s important for those in the workforce to have solid email communication skills and knowledge. How to print a hard copy of the calendar and good tips for calendar management.

Are there classes for Outlook?

ONLC's Microsoft Outlook training classes and courses can be used to prep for Microsoft Office Specialist Outlook certification. Having an Outlook certification proves your proficiency in Outlook to potential and current employers. Quickly improve your Outlook email skills and efficiency with classes at ONLC!

Search or use up and down arrow keys to select an item. If a candidate achieves a passing score on an Office exam, the candidate may take it again.

Calendaring in Outlook and Teams

In this lesson, we will work on the task function in Microsoft Outlook. Topics will include categorizing and managing tasks, categorizing email messages, and working with display and print views.

Microsoft Outlook 2019 Lessons

Upon completion of this course, you will be fully prepared to sit for and pass the Microsoft Office Specialist Outlook 2019 Certification exam. The voucher is prepaid access to sit for the certifying exam upon eligibility.

Join Our Excel Community

In short, you’ll work with a wide range of features and options and, in so doing, understand why Outlook is a leading personal management system. In short, you’ll work with a wide range of features and options and, in so doing, understand why Outlook is a leading personal management system. Outlook has many uses including sending/receiving correspondence, creating calendars, planning meetings and scheduling appointments.

The level is determined by a majority opinion of students who have reviewed this class. The teacher’s recommendation is shown until at least 5 student responses are collected. Our advisors can answer questions you may have about our training options as well as Microsoft certification. They can help you determine a training path that is right for your background and your goals. Advisors are available weekdays at our toll free number or via the CHAT feature. If you’re spending a lot of your day performing the same tasks in Outlook , then there is probably a way to automate a LOT of this. Stop wasting your time and learn to put this essential Office tool to work for you.

REVIEWS ON OUR POPULAR COURSES

Watch, listen and learn as your expert instructor guides you through each lesson step-by-step. During this media-rich Microsoft Outlook 2019 Lessons learning experience, you will see each function performed just as if your instructor were there with you.

Microsoft Outlook 2019 Lessons

Best practices for sending, receiving and saving attachments. Check out our resource guides to learn more about the graphic design tools that will help you to achieve your design dreams. Check out our resource center for help with your resume, job interviews, and your career. Whether you want to do XLOOKUP, COUNTIF, CONCATENATE or simply merge cells, we’ve got you covered with step-by-step guides to the most important tools, formulas, and functions in Excel. Needs to review the security of your connection before proceeding.

Lesson 4: Automating Message Management

When sending a meeting invite, you can easily use the added contact as well. But what if you want to send this email sometime in the future? Outlook also provides you with a lot of formatting options that can be used to make your email look really professional. It can also be your Gmail account, Yahoo account, iCloud account, or any account. Outlook lets you check email from multiple accounts all in one place. Use rules and Quick Steps to automate message management.

  • Customize Outlook by inserting links into messages, creating rules, and setting an email signature.
  • Whether you are completely new to Outlook or upgrading from an older version, this course will empower you with the knowledge and skills necessary to be a proficient user.
  • We schedule every instructor-led class at each of our ONLC Training Centers locations.
  • It can be carried out at the beginning or the end of the lesson.
  • Participants will be awarded 35 Contact hours needed to complete the requirements to sit for the PMP® Exam.

This free online course will bring you up to speed with the features available that w…

Microsoft Office Specialist Outlook certification

Reinforce your learning with the text of our printable classroom instruction manual , additional images and practice exercises. You will learn all about email, tasks, effective use of the journal and calendar, advanced mailbox options and much more. Whether you are completely new to Outlook or upgrading from an older version, this course will empower you with the knowledge and skills necessary to be a proficient user. We have incorporated years of classroom training experience and teaching techniques to develop an easy-to-use course that you can customize to meet your personal learning needs. Simply launch the easy-to-use interface, click to start a video lesson or open the manual and you’re on your way to mastering Outlook. For large corporations, Outlook is the email client standard that integrates seamlessly with Microsoft environments and Exchange server.

  • This Outlook tutorial covers the same material as our two-day classroom training and was designed to provide a solid foundation in Outlook.
  • “Great and informative. Easy to understand and the courses don’t overload you with too much information at once.”
  • The classroom environment setup is based on Office 2019.
  • Explore our resource center to find templates to help you get the job done, job interview tips, insights to tackle your biggest project management challenges, and so much more.