เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

The outcomes of stepwise AF demagnetization are presented in dining table S1

The outcomes of stepwise AF demagnetization are presented in dining table S1

The NRM intensities on the trials diverse between 3.86 A— 10 a?’6 A/m and 5.72 A— 10 a?’3 A/m. For research, the intensities for the bare test holders varied from 1.0 A— 10 a?’8 A/m to 1.0 A— 10 a?’7 A/m. The NRM was actually nearly totally demagnetized in a highest industry of 60 mT and usually exhibited two steady remanence guidelines (Fig. typically, a soft part had been eliminated below 20 mT demagnetization and the majority of most likely signifies a magnetic overprint caused during sampling or a viscous remanent magnetization (Fig. S3(ma€“n)). Generally, a tough and secure part was also current that decayed linearly towards origin associated with the vector plots and ended up being entirely eliminated in a max AF demagnetization area of 60a€“80 mT. We translate this steady remanence just like the distinctive remanent magnetization (ChRM).

Discussion

The sample sites for the Pacific Ocean and Southern China water are found at lower to center latitudes inside north Hemisphere; for that reason, positive, downward-directed interest values of examples should indicate typical polarity. The topmost piece products through the Fe-Mn crust commonly produced coherently good inclinations, suggesting the reports of Brunhes regular polarity chron. In comparison, the Southwest Indian Ridge testing site was at the south Hemisphere; thus, unfavorable, upward-directed interest prices show normal polarity. Furthermore, due to the fact substrate rock is most likely not sleeping horizontally, it is necessary to mix the inclinations with the nearly 180 level change in general declination standards to estimate the magnetized polarity.

Your 31 slice samples of Fe-Mn crust PO-01 through the Northwest Pacific, a secondary magnetization aspect is got rid of at 10 mT, while the ChRM is separated between 12.5 mT and 60 mT. The ChRM with the slice trial from a depth of 0a€“2.52 mm lead to an inclination of 61.6A° and a member of family declination of 219.6A° (desk S1, Fig. S3(m)), although the test from 2.94a€“3 edarling.94 mm contributed to an inclination of a?’66.8A° and a family member declination of 59.8A° (desk S1, Fig. S3(letter)). ChRM information displayed both normal and stopped polarities which can be approximately antipodal, recommending that they are a primary record associated with planet’s magnetized industry reversals (Fig. S3d). The mean inclination associated with the 31 cuts ended up being 49.6A° (letter = 31, a95 = 9.2A°), which can be slightly greater than the anticipated magnetic desire (36.5A°) for your web site latitude. Taking into account that substrate stone was probably not lying horizontally, the mean tendency we obtained is acceptable.

S3aa€“p)

The cuts from Fe-Mn crust PO-01 record 8 normal and 7 reversed polarity zones (Figs 3A and 4A)parison because of the geomagnetic polarity timescale (GPTS) 16 suggested the subsequent correlations (Fig. 4A): 0a€“2.52 mm, Brunhes regular chron (0a€“0.781 Ma); 2.94a€“14.3 mm, Matuyama reversed chron (0.781a€“2.588 Ma); a€“ mm, Gauss regular chron (2.588a€“3.506 Ma); a€“ mm, Gilbert reversed chron (3.596a€“6.033 Ma); a€“ mm, chron C3An (6.033a€“6.733 Ma); a€“ mm, chron C3Ar-C3Br (6.733a€“7.528 Ma); a€“ mm, chron C4n (7.528a€“8.10 Ma); and mm, top of the border of chron C4r (8.75 Ma). Furthermore, at a depth period of 7.42a€“8.42 mm will be the Olduvai typical subchron (1.778a€“1.945 Ma) in the Matuyama reversed chron (0.781a€“2.588 Ma). These outcomes suggest a max chronilogical age of 8.75 Ma for all the thickest Fe-Mn crust PO-01, from the Northwest Pacific.

Interest and ple from surface on the crust, and also the observed polarity areas. (A) trial PO-01 from Pacific sea; (B) trial IO-01 from the Southwest Indian Ridge; (C) and (D) products SCS-01 and SCS-02 from South Asia water. An interpreted polarity each slice is indicated towards the bottom associated with the diagram: typical polarity try noted in black colored, corrected polarity in white; the room between your black colored squares plus the white squares signifies the loss during cutting. The distance from the black squares and white squares signifies the thickness of pieces related on x-axis. The full sectors express declination, and open circles express desire.