เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

If you are a scholar beginner, you will employ Student Self-service getting oversight revealing

If you are a scholar beginner, you will employ Student Self-service getting oversight revealing

Beginner Self-service gives you the means to access the beginner record; crucial information that you’ll you need using your degree during the College or university out of Oxford. You will use College student Self service for the College or university registration, to help you printing a keen enrolment certification, over their examination admission and you may book their studies service. Visit College student Self-service using the red-colored button to the right hands side of this site.

Opening Scholar Self service

Your access Beginner Self-service utilizing your Oxford Solitary Sign up (SSO). If you’re another type of pupil, once you’ve came back your signed offer into College or university, you’re delivered the They activation password and you will diary-during the facts because of the email address (please note this particular can take a few days). The Solitary Sign on can be your accessibility various It properties, as well as your University email membership.

College membership

What is important that you register at the start of your training, at for every single then anniversary title the place you commenced your newest path. Incapacity to register provides an effect on student loans and you can grants, council income tax exception to this rule and you may accessibility examination entry and you may results. You are sent an email to let you know you to the fresh new subscription windows are discover. You must check in in advance of Tuesday away from Few days step one away from title. You would not have the ability to availability all of the features inside Pupil Self service until your School membership is finished. Go payday loans Oxford IN to the self-help guide to registration for additional suggestions.

You’ll be able to register to help you vote during the Oxford during the same go out as you over their College or university membership. If you would like do this, attempt to invest in also provide specific pointers in order to Oxford Area Council, and need certainly to provide your Federal Insurance coverage count. Oxford Town Council demands this short article to speak having customers towards registration, getting confirmation regarding qualifications so you’re able to choose and addition of records for the electoral register.

Enrolment certificate

Once your College or university membership is complete an enthusiastic enrolment certification would be offered to print away from Pupil Self service guaranteeing their enrolled reputation within College or university of Oxford to the most recent academic season. It certificate can be utilized having council tax exemption, opening a checking account, by the all over the world children who require to register toward police, and also to prove your own pupil condition to many other motives age.grams. to show a financial mentor otherwise a landlord whenever leasing personal property.

Take note, that if you was proceeded your degree towards the College or university out of you to informative season to another location, you will see a short span throughout the August after you often struggle to availability the new enrolment certificate. When you yourself have accomplished your School subscription toward the latest instructional 12 months, adopting the starting out-of College membership into step one September, this new enrolment certificate will be available to choose from. For many who urgently you would like proof of your own student updates in this August months, speak to your college getting assistance.

Examining and you will updating your details

Away from registration window, you should check and update personal data and make contact with info at anytime inside the season and it is very important that this is often kept right up-to-day. Your own name, because the recorded, will to the most of the College documentation, together with your knowledge certification.

Disability or other information that is personal

For many who select a disability alternative, you’re encouraged to state whether or not obtain Handicapped College student Allowance. For many who discover “Two or more disabilities” you might be expected to say what they are. Definitely disabilities you will be asked about even more help demands. Having a disability out of “Perhaps not Noted” you can enter into totally free text message (max 50 characters).