เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

Low: An unappealing reputation for racial insensitivity

Low: An unappealing reputation for racial insensitivity

Snapchat took its head tip subsequent with Reports. Basic released during the 2013, the brand new structure has never changed that much: Your publish a photograph otherwise films toward Tale, in which it lifetime for 24 hours after which vanishes. Friends and family can view the new reports, while the kernel out-of excellence contained in this a great deal more couch potato sort of usage try that you might get a hold of who had been watching everything posted. Want to present what you are performing for the smash versus delivering it in it privately? Only post it on facts if the have a look at comes in. No “liking” required.

Breeze upcoming came up with the idea of and make tales more communal – and not simply limited to family – on the invention of one’s Story. In the beginning, just predicated on area, you might sign up for your city’s facts. It felt like a revelation observe what individuals was in fact doing in the locations out-of Mumbai in order to Sao Paolo in near alive.

Today there are still geographical tales, however, there are even associate-made reports to have occurrences, around social themes, holidays, plus.

Low: The user-shedding renovate

After taking a little while to catch on, Snapchat stories were all the rage for, basically, the year 2015. But Snap was about to pay the piper for reportedly turning down Mark Zuckerberg’s acquisition offer: Facebook-owned Instagram merely copied Stories outright. Other companies, including Twitter, LinkedIn, and more would copy the stories format in the following years.

Snapchat needed to make a change, and not just because Instagram was taking the ideas. It needed to start making money. So in 2017, it unveiled a big remodel of the app that introduced algorithmic content feeds for public content (published by media companies or in Our Stories) based on interest.

In one quarter, Snap missing step three billion profiles. Someone even started a petition demanding the company reverse course. Progress normalized by 2019, but The Redesign still strikes fear into the heart of Snapchat users the world over.

High: Making us most of the barf rainbows

BASIC. That word, in all caps, was one of the first Snapchat filters. That’s it. And yet using it was novel, fun… funny!? Snapchat launched filters that were geo-gated, and location-based filters (One of the first location filters was the appearance of raining money in Las Vegas). That basic idea morphed into AR filters, with the cute dog and barfing rainbows faces that launched a thousand selfies (and Instagram copycats). Now, with a “creator studio” that lets anyone with technical and artistic know how make lenses, it’s a central part of the company’s business.

The ability to change your face with AR led to racially insensitive filters. For instance, a Bob Marley filter out essentially put users in black face, and some described some other filter that gave users caricature-ish flat, slanted https://besthookupwebsites.org/down-dating-review/ eyes as a form of “yellow face.”

That bad judgement has been linked to problems with diversity and a “whitewashed” culture at Snapchat, as one former employee put it: In 2020, Mashable published an account regarding racial bias on the team in charge of curating Stories from 2015-2018.

Snapchat held an investigation and concluded that the reported issues did not constitute a “widespread pattern.” However, blind spots persist: As recently as , Snapchat released a filter in honor of Juneteenth with text that prompted users to “smile to break the chains.” After some Twitter users called out the filter for racial insensitivity on a holiday commemorating the end of slavery, of all things, Snapchat apologized and got rid of brand new filter.

High: Smart servings, but make them sweet

With the rise of Oculus, rumors continuing to circulate about a mixed reality Fruit earphone, and the debut of Facebook’s this new Ray Exclude wise glasses, there’s a renewed spotlight on the potential of smart glasses. As with most things Facebook does, though, Snapchat did it first, with Sunglasses.