เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

Sabrina keeps a very intimate relationship with their aunt Hilda, with whom this woman is equivalent with in different ways

Sabrina keeps a very intimate relationship with their aunt Hilda, with whom this woman is equivalent with in different ways

Edward Spellman and you may Diana Spellman

Initially, Edward and you can Diana struggled to have a child as he are good witch and you will she is a human. So they really needed brand new Dark Lord’s assist. That have your, Sabrina is invented, making the girl part-witch, part-people, and you may part-angel. Sabrina was a child when their moms and dads passed away during the a plane freeze, in fact, she was to your plan when it was going down, however, Edward teleported the girl so you’re able to their aunts to own cover, so she does not remember the majority of her or him, having been raised from the Zelda and you may Hilda. Though, she’s got affairs together with them one another as their fatalities, one another Edward and you will Diana searching so you can Sabrina since the ghosts and you may share with the woman just how much they like her.

Lucifer Morningstar

Lucifer, otherwise due to the fact he is proven to their supporters, Dark Lord, try Sabrina’s physiological father. She won’t arrived at understand it up until well just after her sixteenth birthday. Sabrina’s mortal mommy, Diana, and you will witch father, Edward, didn’t consider on their own, so that they decided to go to the Ebony Lord for assist, and you will nine days afterwards, Sabrina came to be. But not, the new Black Lord agreeing to assist them is merely a member of their plan to instigate this new apocalypse. The guy desired to pervert the brand new Holy Trinity by the siring a girl away from witch, mortal, and you will infernal bloodstream. This is why, Sabrina is defined as being the “Herald of Hell.” She detests the girl father and you will would like to dispose away from him, seeing him once the absolute evil.

Zelda Spellman

Even in the event she enjoys the woman brother dearly, Sabrina and you can Zelda will collide more than differences out-of viewpoints out of witch matters, especially by what Sabrina recognizes to be mostly sexist and you can barbaric laws and regulations and you may traditions. Also, for a long time, Zelda had a keen unwavering like and you will support into the Black Lord, an organization you to Sabrina manage commonly matter. Yet not, he is comparable was shorter celebrated indicates; Sabrina and Zelda was both natural born frontrunners – Zelda your face of Spellman clan and you can Sabrina with her members of the family, both mortals and witches. Even with Zelda’s devout trust the Black Lord, and this no more remains genuine, this lady has demonstrated repeatedly more one she’ll choose Sabrina first off.

Hilda Spellman

Sabrina and Hilda display some of the same viewpoints in regard to in order to witch laws and you may heritage together with barbaric and/or sexist way that they have been recognized. Although not, in lieu of this lady cousin Hilda, which remains quiet throughout the the girl thoughts, Sabrina usually denounces the ways away from the lady coven and you may aims getting most readily useful. It’s Sabrina’s caring nature one Hilda’s wishes to protect possesses also attempted to covertly book Sabrina on the Street off White against Zelda’s desires.

Ambrose Spellman

Sabrina has continued to develop a very romantic connection with her relative, Ambrose, whom have a tendency to tries to direct the girl on the proper path and you can promote her of good use recommendations. If in case she finds by herself in big trouble or demand for assistance, she will depends on Ambrose along with his big knowledge of witch guidelines and you may way of life. And even though Ambrose will get see playing Sabrina’s schemes and you may hectic ventures, he is quite definitely aware of the price to fund cracking witch law and exactly how merciless your phrase are. It’s because of his earlier in the day sense he attempts to keep Sabrina out-of dilemmas, protecting their at the cost of their own lifetime.

Harvey Kinkle

Sabrina and you may Harvey was in fact high school sweethearts, crazy about both. In fact, he had been the initial mortal to learn that Sabrina is actually a good witch, but she rapidly produced him skip it that have a memory-erasing enchantment once understanding that the guy wasn’t prepared to be aware of the insights. Its matchmaking started initially to reduced failure due to Sabrina’s gifts dil mil, which turned into more about visible just after the girl 16th birthday celebration. The matchmaking try cut whenever Sabrina performed a were unsuccessful resurrection routine to your their aunt, and therefore contributed to Harvey understanding the truth about Sabrina and you can him being forced to eliminate his brother. Since the one or two stayed attracted to one another following the breakup, it decided to continue on with almost every other couples. For a while once Sabrina’s absence and Rosalind’s loss of sight, Harvey charged Sabrina, nevertheless they sooner or later reconciled and you may turned into family relations once more. Unbeknownst so you can Harvey, Sabrina performed a wire-reducing enchantment so you’re able to sever all intimate links among them out of her or him.