เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

Two: The newest relationship app place is very ready getting widespread sounds – context are what you

Two: The newest relationship app place is very ready getting widespread sounds – context are what you

A haphazard individual telling you its view on what New york pizza pie location is best otherwise, goodness prohibit, the lives objective is amazingly painful. However if you will be rather determining if or not we wish to actually satisfy this person otherwise hook up using them, abruptly, one to viewpoint is important. (L&B’s, kids!) It is and most likely as to the reasons Club got such as for instance an effective pandemic minute. Currently, I could go keep in touch with my friends and you may family members IRL otherwise over the telephone if you don’t go to a pub to talk up a complete stranger – exactly why do I want to possess anyone talking during the me personally by way of an application? Nevertheless when we were all of the caught in the home, the new limits had been real. Whenever will i see an alternate person once again??

All of which should be to state, this type of startups enjoys an issue prior to them. TikTok generated remixing sound and illustrations or photos viral fodder, plus the exact same may come solely having music, too, I am aware. My choice is on the second.

Watching so it tale? Sexy Pod was a publication about Brink that provides information, investigation, and you may viewpoints to your tunes industry published by Ashley Carman. The newest per week Saturday issue is 100 % free, and you may sign up for a couple of more Hot Pod Insider updates a week getting $eight / times or $70 / year.

There aren’t any limits – why do We care?

There is certainly yet another, very funded podcast app on the market: Podimo. The brand new application, that has yet , to come out in the us however, circulated inside the 2019 and that is currently in several Eu and you will Latin american places, announced their $78 billion Series B investment round later a week ago, providing its total money to around $a hundred billion. That is several familiar to the people of us who’ve been enjoying which area to own a moment now – Luminary notoriously introduced that have $100 mil into the funding, given that performed Himalaya. (Even when a resource explained Himalaya’s capital was created right up before this present year.)

Funnily enough, Podimo’s method is slightly the same as each other those people companies’ in that its company is founded to subscription musical. Profiles shell out a set matter monthly so you can weight as numerous private podcasts, mp3 audiobooks, and you may “experiences” while they wanted, and you will Podimo will pay the brand new founders of these songs centered on their content’s dominance. (SoundCloud is actually deploying the same design having tunes.) So, if you tune in to podcasts towards Podimo and you will 20% off your time is invested listening to one certain inform you, 20 percent of your membership payment goes to that particular sounds creator, without the cut Podimo takes because of its attributes. (RSS-centered podcasts also can spreading on Podimo, even so they get a reduced amount of a cut fully out of the listener funds.) The idea is that founders might possibly be incentivized to market Podimo because they profit off the listeners PokraДЌujte odkazem here, and they will be also encouraged to go exclusive to make even so much more, together with other perks, for example additional venture. Podimo claims it’s more than 950 exclusive suggests and you will mp3 audiobooks for the the platform currently.

However, can it be to the a wholly the new app or that your join for the majority other purpose and you may sounds ‘s the fun bit ahead?

We spoke which have Podimo’s Ceo and you may founder, Morten Strunge, up until the vacation to obtain a much better feeling of just how Podimo intends to use this latest cash infusion as well as how its previous pair ages have remaining. The question I most wished to discover, obviously, are when Podimo might launch stateside.

“It is not the top our listing,” according to him. “It is not we dont discover an opportunity for an assistance instance Podimo in the us, but obviously race is actually large around, therefore needs higher purse to make a positive change. So it is of course toward our very own roadmap, but it’s not the initial country.”