เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

New letter Shin can be used in meditation just like the a symbol off Divine light, lifetime, like, or visibility

New letter Shin can be used in meditation just like the a symbol off Divine light, lifetime, like, or visibility

Sodium are symbolic of expertise and you will training. Saturn, try in the Ouroboros, the good Serpent biting their tail, symbolic of maximum. As such it is directly allied to the planet, and also each one of topic production, and the datemyage ones things that edging to the non-are, or Eternity. In one 15 th 100 years manuscript, this new snake is constructed of a couple colors, yellow and you may green. Yellow try exterior and green try inside. Environmentally friendly, colour regarding Nature as well as Venus, ‘s the start of the Performs. Red, colour of the Stone, and you may Mars, ‘s the stop of your own Work.

“Sapiens dominabitur astris.” The newest smart should do so dominion over the stars. As we right the new astrological imbalances (we.elizabeth psychic stores otherwise chakras) contained in this ourselves, astrological conditions additional reduce from a bad effect on us. I gain dominion over the ‘stellar’ forces and certainly will “improve sunshine get noticed in our oratory once we can it very.”

Saturn ‘s the crown, Jupiter the newest eyebrow, Mars the new throat, Sunlight having a snake up to it, one’s heart, Venus liver, Mercury the fresh new spleen, and you can Moon the new sexual organs, in the straight theosophic very good along the Forest

J.Grams. Gichtel’s Theosophica Practica, 1898. It’s the Heart that have a snake one pulls our interest. Here he and additionally locations the fresh new Part of Flame.

The 17th millennium scholar out of Jakob Boehme, Gichtel put the cosmic spiral, or “Controls away from Characteristics” within the looks

Mysteria Magica, vol 3 New Enchanting Philosophy: This new eyebrow within the Center Mainstay (called: Clavis Rei [1 st Algorithm] The newest Rousing of your Citadels) while the color measure varies with every cardiovascular system. A supplementary utilization of the ascending dual serpents of your Caduceus are included at the end. The eyebrow are related to Saturn, in fact it is said to stabilize the latest Yesod center, together with include capability to the rest centers in the Center Pillar because Golden Beginning and Aurem Solis establish it.

Alchemically, Salt comes from the latest relationship from Essential Planet and you can Essential Drinking water (or Assiah and you will Yetzirah), the key Fire is ‘hidden’ on the Salt (question looks) and you can is short for new unconscious, instinctive pushes one seek discharge. Sometimes it is titled “Hellfire” in this when the uncontrolled, or badly put-out, it does reek havoc on your body and you may mind of the student, thru the cleaning outcomes. It is represented because of the 31 st Roadway, or Path regarding Flame, possibly mistaken for “Purgatotherwisey” or “Hell” from the united nations- regenerated exactly who go through this Highway immediately after dying. Which Road is additionally underneath the guidelines regarding Mercury and you will Shin, new icons away from religious recommendations and you can progression. For these shopping for Notarikon, Shin shares a comparable mathematical worthy of, 300, once the Hebrew keywords, “The latest Heart of your Life style Jesus.”

“We indeed baptize your having drinking water unto repentance; however, the guy one to cometh once me personally is mightier than simply We, whoever sneakers I’m not worthwhile so you’re able to bear: The guy should baptize you to your Holy Ghost and with flame.” Matthew step 3:11

It is thought above the direct, simply pressing this new crown, next inside lead right (as it’s on the cleverness as well as the energy of your own nervous system on the Sepher Yetzirah), descending towards heart, ultimately, broadening following that in order to engulf the newest meditator into the a sea from flames. Because it contains around three fiery Yods, or tongues, sometimes it is with the fiery tongues out-of Pentecost, and you can different Trinitarian maxims.

Several you’ll be able to perceptions are around for play with away from this report: You to definitely shows that John the brand new Baptist is actually establishing repentance also while the entry on watery realm of Yetzirah, but one Jesus, try offering a course out-of initiation into flame of Heart, or complete adepthood. A moment interpretation is that John is actually providing initiation within the 30 th Road, or even the Street of Liquid; if you are God is actually providing the more difficult and more rigid Street of Fire, or the 31 st Path to their disciples. None of those try a definitive answer, just a modern kabbalistic you will need to understand Scripture regarding context away from initiatic practices. The latest mention of the Holy Heart is much more educational, yet not, because keywords are observed by the Jews within the period of Babylonian Captivity and you can signifies the foundation off Persian and you may Chaldean affects to the Jewish strange values.