เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

Such more inquiries were examined by the a screen from HCPs to possess blogs authenticity before fool around with

Such more inquiries were examined by the a screen from HCPs to possess blogs authenticity before fool around with

Products

The study put good subset of Michigan Diabetic issues Knowledge Sample (MDKT), a validated questionnaire created by the latest University away from Michigan All forms of diabetes Lookup and you can Degree Heart (8). The first MDKT is a good 23-question numerous-choices survey; precisely the 14 issues you to affect noninsulin-based diabetes were utilized for it studies. Players plus given information regarding their peak, common lbs, and you may volume off blood sugar measurement; if they had actually ever gotten diabetic issues knowledge regarding a medical care professional (HCP) and abuse of HCP offering the degree; and known visibility of every diabetes-related problem for example blood pressure levels, heart problems, neuropathy, and you may surface trouble.

Analytical Analysis

Analyses were performed to choose a prospective correlation ranging from MDKT get and you will A1C level. As well, you can connectivity ranging from diabetes education (given that measured by the MDKT) and you may health problems and you may difficulty about diabetic issues have been also explored using ? dos relationship and you can linear regression evaluating. Studies was assessed using SAS 9.3 (SAS Institute, Cary, N.C.).

Show

All in all, 17 members eligible for and you will done the analysis. Professionals claimed checking the blood glucose normally dos.25 minutes every single day, with the typical usual glucose levels amount of 185 mg/dL. Members had a mean Bmi regarding 35.cuatro kilogram/meters 2 , which is categorized because category II being obese for each and every CDC assistance (9). All excepting one fellow member stated which have additional wellness difficulties connected with diabetes. The common MDKT score is 8.4 away from 14 (60%), together with average A1C was 9.3% (Table 1). Users was actually clinically determined to have diabetes to possess the average off fifteen.step 1 age, with 13 players revealing with gotten early in the day diabetes knowledge. Ones, 7 had been administered studies out of a keen joined dietician (RD) and you may four had been administered education regarding a registered nurse (RN). Four of 17 users had been administered no prior diabetic issues education.

The most frequently overlooked concern was matter 8 (64.7%), hence requested, “And this out-of four meals (3 hard desserts, ? glass tangerine juices, 1 cup eating plan soft drink, otherwise a cupful skim-milk) really should not be used to lose a decreased blood glucose levels?” Matter 9, and therefore asked, “For a person for the good manage, exactly what feeling really does take action provides for the blood sugar? (lowers it, raises they, otherwise has no perception),” try minimum of apparently missed product, which have 94.2% out of members truthfully reacting the question.

Among members that has gotten early in the day training, the typical MDKT get was 8.9 of fourteen (63.5%), as datingranking.net/nl/clover-dating-overzicht well as the average A1C was nine.09% (Desk 2). The common MDKT get of your participants without earlier in the day diabetic issues training is six.75 from 14 (48.2%), with an average A1C of 9.95%. There have been too few users with no earlier diabetes degree to manage statistical analyses.

Discover a significant relationships between the thickness of retinopathy and you can diabetes studies get since mentioned by MDKT (P = 0.03). There had been few other high relationships between all forms of diabetes knowledge get and advertised present supplementary conditions. There are no analytical differences in MDKT score or A1C between members which received past diabetes degree off an RD and the ones exactly who acquired early in the day all forms of diabetes knowledge out of a keen Rn.

Discussion

The objective of this research was to select people current relationship ranging from all forms of diabetes care about-government knowledge and you will glycemic control and you can supplementary illnesses within the hospitalized people with diabetes. Almost you to-next of the research professionals (23.5%) got never ever obtained diabetic issues training. Even though this ratio wasn’t as much as the fresh discovering that half of individuals with diabetes full don’t get any organized diabetes training otherwise nourishment medication (10), they nevertheless represents a hefty matter, particularly since people got a suggest duration of diabetic issues out-of 15.step 1 decades. Participants with no prior diabetic issues studies scored on average 15.3% lower towards the MDKT as opposed to those who had acquired prior all forms of diabetes training and had a hateful A1C 0.86% more than people that had been administered early in the day diabetic issues degree.