เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

We have found a list of all of the well-known speak website that have closed regarding

We have found a list of all of the well-known speak website that have closed regarding

A list of Finalized Down-talk Internet

  • Residential /
  • Viewpoints /
  • Talk Graveyard

Dry Cam Web sites

In case the a reason otherwise date because of its closure gotten we now have done our very own better to notice it and set it here in the brand new Speak Graveyard. We’ve got as well as offered a smaller list of inactive chatroom app group at the end of the new web page.

E-Talk

E-Cam, try a talk site one to servers user written room. It had been really populal that have 1000+ chatters on the web all round the day in it put out an email on their site stating “E-Speak has started to become suspended untill after that look for. Due to the punishment on the internet site our company is forced (by the extenal forces) to help you suspend the service.” They claim they’ll certainly be right back but there is seen texts such as that it stay in place to possess age at a stretch. When they previously would return we will upload.

TeenChat

It’s hard to think that a domain name particularly “TeenChat” carry out in earlier times getting closed but that is exactly what features actually occurred. For folks who look at the website you will see an equivalent cam log on quick which was here consistently you can no further sign in. Who owns the site is apparently keeping the domain up having psychological reasons but there is however not an operating talk place here. I might guess eventually the master can add on a chat room if not sell the brand new domain, it looks together with crazy you to definitely a domain escort service Cleveland name inside this way do are off forever.

Zobe Speak

Zobe as well as the cam app they place try belonging to the the latest exact same people once the teenchat. One another other sites appeared to possess signed meanwhile. It’s rather unfortunate while the zobe is actually a fairly unique chat and you may stayed better-known to this new time they took place.

Every-in which Speak

Everywherechat is web site that was readily available for an extremely long time wich first started by giving totally free embeddable boards for bloggers. Every-where Talk along with was able a room on the internet site hence had a dedicated following the. Some time to help you 2017 it upgraded the fresh new make having another brand new brand new elite group search, it absolutely was applying upgrading and you will adding enjoys and others day the fresh cam area and also the ability so you can enhancement chats with the sites disappeared Zero cause received.

Yahoo Chat

Bing finalized they chatrooms into the . Merely couple of years once Aim Speak signed. Littered with spammers, pedophiles and you can diminishing amounts google viewed brand new chatrooms significantly a great deal more because good responsibility than just a cash cow. Bing made an effort to posting pages to their Yahoo Live messenger product which considering her or him significantly more control of unpleasant end. not Google Messenger registration proceeded so you’re able to-slip concise away-regarding irrelevancy. Viewing the success of software such as for example SnapChat, Bing reworked and relaunched the Google Messenger App towards the bottom off 2016 not, finalized it on the

MSN Talk

MSN Forums finalized-inside 2003, how come given is actually which they had been awkward with the amount out-from pedophiles and you may scrap emailers those sites did actually desire. However it was probably be a financial flow since chatters rates more inside the data transfer than just it provided because regarding advertisements.

MSN Live messenger were only available in 1999 so you’re able to compete against AOL’s Point live messenger supplier. MSN turn off its live messenger app regarding the to try and flow profiles so you’re able to Skype a home they had has just received.

WBS Chat

Brand new WebChat Broadcasting Program (WBS) was the original biggest on line cam webpages. The fresh WBS thrived by creating a friendly user interface and you can providing an array of room classified about age, area and you will sexual positioning. For the 1998 Infoseek bought WBS that have $6.seven Million and you may within six months Infoseek was ordered by Wade Network. The latest Go System turn off the WBS and you may attempted to publication profiles on their Java-created online forums. During 2009 a beneficial WBS imitation web site is established

?????? ??

???? ???? ????? ??????? ???? ???? ??? (????? ???) ?? ??? ???? ???? ???? ?? ????????? ? ?????? ???? ????? ? ?????? ??????? ? ?? ??? ??? ? ????? ???? ?? ?? ????? ?????? ???.