เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

5 Pricey: 1970 Chevrolet Camaro Z28 LT1

5 Pricey: 1970 Chevrolet Camaro Z28 LT1

There was a time where Pontiac generated a vintage strength vehicle one to took enthusiasts’ interest and you can hasn’t let go because. The strong automobile involved ‘s the Pontiac GTO.

Predicated on Hemmings, people who most aspire to individual a beneficial GTO within collection look during the sensible activities ranging from ’71 and you can ’72.

As long as they you should never notice lacking the power out of earlier design decades, after that might about satisfy their demands out of buying you to definitely. As opposed to other less costly remodeling on this subject checklist, not, new GTO remains quite popular and you may very sought out, due to the fact Hemmings cards.

The newest 1970 Chevrolet Camaro Z28 LT1 is a strength automobile which have what you choosing they. Since Dated Automobile Memory reports, besides performed the fresh new 1970 model boost on the 290 hp of the 1967-69 models to cope with “step 1 hp per cubic inches” of its 454 cubic inch engine, nevertheless actually increased toward operating feel. Past its efficiency, the brand new 1970 Camaro Z28 might also deal with well. Since the Chill Tours On the web notes, on account of one another their rareness and expanding prominence historically, it may place owners right back tens of thousands only to rating so it searching alongside their amazing mode.

cuatro Affordable: Oldsmobile Cutlasses

Oldsmobile has actually a lengthy and you can steeped record regarding muscle mass cars. Of numerous feature Oldsmobile having making the very first one out of truth. They might proceed to make the memorable Oldsmobile Cutlass, a deserving introduction in order to enthusiasts’ muscles vehicles hall away from magnificence. Cheat Layer accounts there is a good number ones activities during the lives, that produces providing a hold of one to a lot easier than other people to your number. It is with ease probably one of the most easy remodeling anyone you can expect to begin into. Just can it be an easy, low-repair enterprise, however, you would in addition to stop that have a vintage car for the a person’s collection.

step 3 High priced: 1978 Trans Are

How much a car carries in the market doesn’t usually lend sense to the their value, specially when factoring every that’s set in they throughout the a revival. Due to the fact Chill Adventures On the internet profile, the fresh new 1978 Trans Am try an example of this, which chicas escort Clarksville have marketed to possess much less as compared to cost to exchange you to. This is why it all depends on which dream auto enthusiasts keeps the sight intent on to choose whether it’s far better get otherwise repair you to definitely. A complex count with regards to 1978 Trans Have always been building work can be the floors arrangements; Path Technology Mag cards they, and additionally quarter boards and you may fender wheel wells, are susceptible to enough time-identity destroy. The equipment commonly really the challenge, but alternatively, it’s doing the job accurately.

2 Sensible: Pontiac Firebirds

Particular you’ll raise an eyebrow watching a Firebird on this subject number. What they is planning on ‘s the GM F platform or perhaps the F-human body versions.

Exactly what Hemmings suggests as an alternative would be the Formula and Trans Was activities, which are economical versus F-government. What’ll seem like songs towards the ears is the fact a good Firebird is additionally a good investment. Some of cars with this listing create offer better, the brand new Firebird is actually a car or truck that is just becoming more popular because the many years carry on.

step 1 Expensive: 1976 Aston Martin Lagonda

A number of facts enter into repairing a car. Among them is the degree of problem facing a worker otherwise a mechanic, centered just towards the vehicle’s construction. For example is the problem associated with repairing an enthusiastic Aston Martin Lagonda, and therefore Jalopnik sets on the variety of the brand new “Toughest Trucks To your workplace To the.” Section of why are the newest Aston Martin Lagonda such as for instance a task working to your ‘s the challenging electronic devices about time they originated in. To the brand new producers considered to be a knowledgeable of these operating to your cars now, it will likewise cost a fairly cent for services. Probably the resto-mod station is more standard for this vintage automobile.