เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

But in which God would like to provide it with by their strength

But in which God would like to provide it with by their strength

More perfect than wedding inside tiredness

77 However, that it word are nat drawn of every wight, However, that it phrase cannot affect folks, 78 However, ther as Jesus crave gyve they out of his myght. 79 We woot wel one to th’ apostel is actually a good mayde; I’m sure really your apostle escort services in Cincinnati are an excellent virgin; 80 But nathelees, thogh he wroot and you can sayde But nevertheless, no matter if the guy penned and you can said 81 He wolde that each and every wight was basically swich as he, However that every individual was such as the guy, 82 Al nys however, conseil in order to virginitee. All of the is nothing but suggestions in order to (adopt) virginity. 83 And for so you can been a good wyf the guy yaf myself leve In which he gave me hop out to-be a partner 84 Off indulgence; thus nys it zero repreve From the explicit permission; therefore it is perhaps not blameful 85 So you’re able to wedde myself, if it my generate dye, To get married me personally, when the my pal would be to die, 86 Withouten excepcion from bigamye. Without objection due to bigamy. 87 Al had been they good zero womman having in order to touche — Though it might possibly be advisable that you contact no lady — 88 He mente as in his sleep or in their couche, The guy implied in his sleep or perhaps in their sofa, 89 To possess peril was bothe fyr and tow t’ assemble; For this try perilous to collect one another fire and flax; ninety Ye knowe just what it ensample ple could possibly get connect with. 91 This is certainly al and som: the guy heeld virginitee This is basically the sum of it: he kept virginity ninety-five Moore parfit than just weddyng for the freletee. 93 Freletee clepe We, in case that he and you can she Weakness We call it, unless of course he and you will she 94 Wolde leden al hir lyf during the chastitee. Perform direct all of their lives into the chastity.

On the acts and also in fresh fruit away from wedding

95 I graunte it wel; We have noon envie, I give it off; I have zero envy, 96 Thogh ye. Although maidenhood may have precedence over a moment marriage. 97 It liketh hem to be clene, human anatomy and goost; It pleases them to end up being brush, body and you may spirit; 98 Out-of myn estaat I nyl nat generate no increase, From my state I can build no feature, 99 Having wel ye knowe, a good lord inside the houshold, For you learn, a good lord in his house, one hundred The guy nath nat all boat al out-of silver; He has got its not all utensil all of gold; 101 Somme come out of tree, and you may doon hir lord servyse. Some are away from wood, and you will perform its lord solution. 102 Jesus clepeth people so you can hym for the sondry wyse, God phone calls visitors so you’re able to your in various means, 103 And you may everich hath away from Jesus a propre yifte — And each one has away from Goodness a single provide — 104 Som which, som one, because the hym liketh shifte. Particular so it, particular that, because pleases Him to include.

105 Virginitee was welcome perfeccion, Virginity is superb perfection, 106 And continence eek which have devocion, And you will continence including having commitment, 107 However, Crist, regarding perfeccion are welle, But Christ, who’s the source off excellence, 108 Crappy nat the wight he sholde go selle Don’t command that each one should go offer 109 Al that he hadde, and you may gyve they with the poore, All of that he’d, and give it with the worst, 110 And also in swich wise folwe hym with his foore. Along with instance wise realize him along with his footsteps. 111 The guy spak to hem that wolde lyve parfitly; The guy talked to those who does alive very well; 112 And you can lordynges, by the you are leve, you to was nat We. And you will gentlemen, by your leave, I am not you to. 113 We wol bistowe this new flour out-of al myn many years We will bestow the latest rose of all my age 114 On actes as well as in fruyt away from mariage.