เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

Unique Yurt Rooms having an enchanting Holiday inside the Este Paso, Colorado

Unique Yurt Rooms having an enchanting Holiday inside the Este Paso, Colorado

“Adored my personal vacation week-end remain in the fresh Yurt! Requisite specific solo time off out-of “big city” lifetime and discovered an enjoyable respite right here for an effective rate. The newest drive…”

Seeking personal towns and cities for the El Paso? Guide this type of yurt hotel, Colorado

Which romantic yurt escape is situated in El Paso, Tx, and you can embraces five customers to love an unforgettable nature vacation. That it 314-square-legs yurt has the benefit of a king-dimensions bed, a dual bed, and you can an effective futon, perfect for a gentle night of bed. There’s a special coin-run shower family with the possessions which have warm water to possess customers to help you usefortable linens and you may bath towels are supplied so you can traffic during their stay.

Regarding yurt, subscribers might select a couch couch and you will a table, and additionally Wi-Fi, best for relaxing and viewing private go out inside before otherwise shortly after a lengthy go out. The kitchen features all that travelers might need having enjoying juicy products from the comfort of the yurt, in addition to a kitchen stove, a coffee machine, a fridge, containers, pans, and you may dishes. Most other places regarding the yurt are electricity as well as heat. The amenity emerges to make certain that is among the many most intimate places inside El Paso.

Outside, traffic would love the newest expansive desert-like property that border them, good for an authentic camping sense. Discover vehicle parking available on the house getting site visitors.

If you are enjoying this type of yurt feel, site visitors will get all that they require getting a smooth stand, such as Wi-Fi, good for discussing special moments which have friends and family back. Discover an alternative shower domestic on webpages which have with the-request hot water. Site visitors will get parking available on the house or property.

Pets try invited. Outdoor kennel otherwise indoor cage designed for play with. Pet have to be below citizens control at all times. Animals prohibited for the seats or bedrooms. Aggressive pets may not be tolerated. Owners try questioned to clean right up just after its animals. Pet commission $50 – it will help me to continue remain pet friendly for years so you’re able to already been. we are going to request the cost through Glamping Heart. Pre-approved pet merely.

Breakdown

This close yurt holiday is located in El Paso, Colorado, and you may welcomes four website visitors to enjoy a memorable characteristics getaway. So it 314-square-ft yurt even offers a queen-proportions sleep, a dual bed, and christianmingle a good futon, good for a comfortable night of bed. There is a unique coin-work bath home toward possessions that have heated water to own traffic so you’re able to usefortable linens and you may bathroom towels are offered to help you subscribers throughout their remain.

Regarding yurt, visitors will additionally see a sofa sofa and you will a dining table, together with Wi-Fi, perfect for leisurely and viewing personal date indoors prior to otherwise immediately following an extended time. The kitchen has all of that travelers may require to have watching juicy products from the comfort of brand new yurt, in addition to a stove, a coffee machine, a refrigerator, pots, pans, and you may plates. Most other facilities in the yurt were fuel and heat. All amenity exists to make certain this can be among most personal towns and cities when you look at the El Paso.

External, tourist would like the expansive wasteland-like home one encompasses her or him, perfect for a genuine camping feel. You will find vehicle parking on the house to possess travelers.

When you are watching this specific yurt sense, guests get all that needed to have a soft stand, like Wi-Fi, best for revealing special minutes having friends back. Discover an alternate bath household on site with on the-request warm water. Website visitors will get parking on the property.

Pets are greet. Backyard kennel or indoor cage designed for fool around with. Animals must be less than residents control at all times. Animals banned toward furniture otherwise bedrooms. Competitive pets are not accepted. Customers is questioned to clean right up after its pet. Pets percentage $fifty – this will help us to continue remain pet amicable for many years to help you already been. we will demand the fee through Glamping Hub. Pre-approved dogs just.