เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

5 Much more Food Themes having Functions People

5 Much more Food Themes having Functions People

Great news: We have been serving right up four much more dinner templates to possess work parties

  1. Game Day – Faster inside it compared to the early in the day two costume people ideas, a-game date motif are a far more relaxed opportinity for individuals to display specific spirit! Benefit from a sports-12 months feel, like the start of NHL playoffs or March Madness, and permit everyone to put on a common jersey to work. Better yet, wade christiandatingforfree check out a game title together, possibly within a prominent pub otherwise during the stadium in itself! Video game date products + alcohol + high team = a cool corporate outing.

Great: We are serving up four a great deal more dining themes to have work people

  1. Derby People – Time for you bust out the major limits and you will bow ties! Do it upwards in Southern area design during the good Kentucky Derby-styled people. Site visitors have a tendency to wear its Week-end best to discover the latest Derby together with her if you find yourself consuming mint parece are especially preferred to have Derby-inspired situations, so imagine leasing a good croquet place otherwise setting out certain bean wallet toss.

Great: The audience is offering up five a great deal more eating themes for works functions

  1. Movie industry Style – To possess an official business cluster, zero theme is more feminine and you may vintage than Old Movie industry Style. Transportation customers back in time to the heyday of gold display screen and its particular superstars that have live big ring musical, a red carpet and hired paparazzi snapping their images and you may shouting the brands! Champagne is the take in of preference, definitely, plus selection will be echo new extravagant deluxe of your own group, presenting steak, lobster or regional foods.

Good news: Our company is providing right up five more restaurants layouts for really works people

  1. Vintage Summer Bbq – A summer time barbeque is the ideal ecosystem to own teams to relax and you may loosen up together with her. Because of it foodie theme, you should never overthink the latest menu extreme. Burgers, sexy dogs, barbecue poultry, potato salad, corn into cob, potato chips and you will fresh fruit is an easy, done spread out-of summertime favorites. Cool-down with cooler alcohol and you will lemonade, or mix-up some antique summer drinks particularly sangria or spritzers.

Very good news: We have been helping upwards four a great deal more dining layouts having really works functions

  1. Mexican Fiesta – As to why wait for Taco Friday to enjoy certain great Mexican dining? So it motif is effective given that a buffet-style setup, where guests can be Doing it yourself their unique tacos, burritos or nachos on the preference. Margaritas may be the obvious choice for cocktails, however may also throw in some sangria otherwise mojitos. If the temperature is sweet, move the latest cluster exterior and take meals al fresco!

Great: We have been serving upwards four even more eating themes getting work people

  1. Hawaiian Luau – Enjoy good Hawaiian travel versus previously needing to get on good plane! If you’re fortunate to live otherwise works near an exotic beach, this is the prevent-all, be-each of locations getting good Hawaiian luau really works team, however, if you don’t, an indoor otherwise backyard place that can complement most of the styled decoration and you may activity you would like will work aswell. For you to design and you may amusement, higher work environment luau cluster details become tiki torches, real time hula performers or flames performers, otherwise a real pig roast gap. Go huge otherwise state aloha, right? Even though you can not springtime for a pit roast, a good Hawaiian barbecue pass on that includes tiki drinks can be carried out having an authentic Hawaiian catering service or cooking class that have feel cooking Hawaiian dining.

Great: We have been serving up four so much more restaurants templates for really works events

  1. Brunch Bash – Brunch restaurants + brunch beverages = total satisfaction. This theme are scaled right up when you look at the decadence and you may indulgence since the the thing is complement: Envision poultry and you can waffles, bottomless mimosas, build-your-own Bloody Mary station, shrimp cocktail, etcetera. Setting-up a great brunch buffet makes it easy for coworkers so you can come and go at the their amusement throughout their normal work-day.

Very good news: The audience is serving upwards five a great deal more eating themes getting works functions

  1. Dining Truck Roundup – Is actually food automobiles the ultimate inside super enjoy dining? Perhaps! Staff could be thrilled to discover a head dinner autos take doing any office otherwise event area. Then add alive sounds and you can affairs or video game and you will you’ve practically had an excellent block class on your own hands! Look into dinner automobiles that service your neighborhood, and then try to book multiple trucks to be certain there can be something for everyone.