เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

You hereby yield to new legislation and place regarding told you Courts

You hereby yield to new legislation and place regarding told you Courts

Your affirm that you will be possibly over 18 several years of age or an enthusiastic emancipated small, or has judge parental otherwise protector concur, and so are totally ready and qualified to enter this new words, standards, financial obligation, affirmations, representations, and you may guarantees set forth within these Terms of use, and to abide by and you may conform to these Conditions and terms consisted of herein.

fourteen. Task

The Terms and conditions contained here and you may any liberties and you may certificates supplied hereunder, might not be transferred or tasked from you, but can feel assigned because of the SocialFinder as opposed to limitation.

If any title, term otherwise provision of the contract are held incorrect otherwise unenforceable of the a judge out of competent legislation, like invalidity shall not impact the legitimacy or process of any title, clause or supply and you can eg incorrect name, term or supply is considered to get severed from this Agreement.

15. Jurisdiction

This Contract is going to be influenced by the and you may construed relative to the latest regulations from Singapore, without reference to problems from laws standards. The sole and private jurisdiction and location for step or continuing occurring out of otherwise about it Arrangement will likely be inside the the ideal judge situated in Singapore. You consent to solution regarding procedure in almost any process.

Their confidentiality is essential in order to all of us. Correctly, you will find put up that it Coverage in order that one discover exactly how we gather, fool around with, show and you will reveal and rehearse information that is personal. Another contours all of our privacy policy.

  • Just before or at the time of collecting personal information, we’re going to pick brand new ways to use and this info is are gathered.
  • We’re going to collect and use away from private information entirely for the objective out of rewarding those people intentions specified from the all of us as well as most other suitable purposes, until we obtain the new consent of the individual worried otherwise because the necessary for rules.
  • We shall simply maintain personal data provided necessary for brand new satisfaction ones intentions.
  • We are going to assemble information that is personal because of the legitimate and fair means and you can, in which compatible, towards education otherwise agree of the individual worried.
  • Private information might be connected to the fresh uses for it is usually to be used, and you will, towards the quantity essential people objectives, is going to be specific, done, or more-to-day.
  • We’re going to manage private information of the sensible protection cover facing losings otherwise theft, as well as unauthorized accessibility, revelation, duplicating, play with otherwise modification.
  • We’ll create available to users information about our very own procedures and you will techniques relating to the handling of information that is personal.

We are purchased conducting all of our company relative to this type of beliefs to ensure that the privacy of information that is personal try secure and you will maintained.

Delete your information

Our very own Characteristics provide the ability to erase particular information about you against when you look at the Service. Like, you can eradicate content with which has facts about the username, and you will erase the account regarding the account settings. Take note, however, that we could need to preserve particular advice for record staying aim, to-do purchases or even to comply with our very own legal debt.

Subscription

Of the signing up for any kind of our china miss login arrangements, you undertake our prices and limitations of your subscription. An auto-renewal of the Solution is instantly triggered on purchase.

Cancellation and you may Refund plan

You could cancel the subscription each time throughout the Billing element of their Dash by the cancelling the automobile-revival alternative. By cancelling the automobile-renewal solution, the subscription will remain energetic before the stop of one’s newest pre-paid back months and ends instantly.

If you don’t desire to keep using the service, delight cancel the automobile-restoration choice before avoid of your own charging you several months.