เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

S. financial institutions while the deals and you will mortgage crisis of your own 1980s

S. financial institutions while the deals and you will mortgage crisis of your own 1980s

Among the many ramifications of new overall economy one to began from inside the 2007 is new inability of one’s biggest quantity of U. As a result of the nature from the financial crisis, bank inability comparison was in fact started on FBI below an effective myriad of categories, including home loan swindle, business scam, and bank con. Of your 1,719 pending FIF investigations, simply 44 circumstances, or about 2.85 per cent, encompass crime linked to a hit a brick wall federally insured lender.

The size of the, sadly, will make it a prime address having crime

Donna Shebetich (Pittsburgh): Toward , Donna Shebetich try indicted towards the four counts away from submitting not the case call accounts on the FDIC. Shebetich, an old vice-president, movie director, and you may mortgage officer during the Urban Discounts Lender, underreported huge amount of money for the delinquent mortgages soon till the Pittsburgh bank hit a brick wall and its particular dumps have been taken over from the several other bank. Shebetich registered five not true every quarter accounts toward FDIC. Over the past declaration filed within the , 90 days before financial failed, she noted $0 for the unpaid mortgage loans, if the bank most got more than $eight billion during chat avenue hookup the loans at least a month delinquent. 8 mil within the possessions because quarter.

Elexa Manos (Pittsburgh): Into , Elexa Manos pleaded responsible to a single count of lender scam inside the contact with a strategy to deal $cuatro million on Dwelling House Offers & Mortgage, a historical African-Western standard bank founded on 1890s, resulting in they so you can falter. Beginning in regarding the 2006, Manos came across and cheated flaws from the internal control of the offers and loan’s Automated Clearing Home (ACH) program. Manos or other somebody she employed, and additionally the girl man, withdrew money from thirteen discounts accounts thru ACH debits otherwise withdrawals. The new purchases was basically fraudulent given that membership didn’t have adequate funds accessible to shelter the numbers being withdrawn, causing the lender to make use of each one of its money reserves to help you absorb the newest losses. The cash were used to blow various suppliers and you can loan providers, as well as to fund electronic PayPal levels. Manos are sentenced so you can 150 months’ incarceration and you may bought to spend $dos.5 million inside the restitution.

Robert E. Maloney, Jr. (Atlanta): On , Robert Age. Maloney, Jr., was indicted in a multiple-million-dollars ripoff and cash laundering conspiracy. Which superseding indictment billed Maloney and two former most readily useful officials away from Very first Area Lender (FCB) regarding Stockbridge, Georgia that have conspiracy to help you to visit bank scam, bank swindle, and you will related crimes concerning the misconduct at the FCB in the years through to the bank’s seizure because of the federal and state government on the . Maloney assisted Mark Connor, the previous lender president, and you may Clayton Coe, an elderly financing officer, which have massive insider dealing and you will swindle one to preceded the new bank’s failure. The fresh dollars loss regarding the fake activity caused FCB to help you falter and you will was a contributing cause for the fresh inability many other Georgia finance companies.

The lending company had more or less $15

The fresh U.S. insurance policies world includes lots and lots of enterprises and you can collects almost $step 1 trillion into the premiums each year. This new Coalition Against Insurance rates Swindle (CAIF) rates that the cost of scam in the business is as high once the $80 million on a yearly basis. This prices is died to help you users when it comes to higher advanced.

The FBI will continue to choose the most widespread schemes and greatest echelon bad guys defrauding the insurance coverage community in an effort to eliminate insurance policies scam. The latest FBI deals with the Federal Association of Insurance policies Commissioners, the NICB, the new CAIF, and additionally county ripoff bureaus, county insurance policies government, or other government providers to fight insurance swindle. In addition, the newest FBI is actually a person in new All over the world Relationship from Insurance coverage Fraud Organizations, an international nonprofit company whoever goal should be to look after a global exposure to address insurance rates and you will insurance policies-relevant monetary crimes into a major international basis.