เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

Swinging rearward, brand new NASCAR Cup rulebook brings specific interesting insight into extra fatigue program demands

Swinging rearward, brand new NASCAR Cup rulebook brings specific interesting insight into extra fatigue program demands

When it exits the primary, it finds out plenty of fresh air and you can initiates a working additional combustion

The guidelines are the requirements the fatigue system for each lender of your own V8 motor must be completely independent and will perhaps not connect in any area with the exception of an individual “X” or “H” pipe from inside the a tightly-constrained area of the tailpipes, and must end which have a couple of tailpipes which get-off according to the physical stature rail within a securely-restricted town to the right region of the auto. Further, the brand new pipes regarding collector towards hop out need to be magnetized steel, zero larger than 101.6 mm (cuatro.0 ins) ID, that will have a width zero greater than 336.5 mm (“).

The new width restrict provides an understated challenge. So you can match according to the Crib figure and still promote ground approval, the enormous diameter tailpipes is actually reshaped into the a mix-sectional means that have one or two a lot of time parallel structure (no nearer to both than 51 mm ) and an entire distance at every stop, such as for instance depicted into the Figure 7.

Because of the fact you to definitely a rounded point has got the most cross-sectional region of a given circumference, the required ovalling of one’s tube get off leaves a starting on the end of the brand new tailpipe. Should your exit section is the minimal peak out of 51 mm, the newest limiting width (of course step one.six mm-wall tubing) yields a combination-sectional area that is only 77% of the 101.6 mm bullet tailpipe. You to definitely faster area shall be a flow restriction at the highest RPM.

Better Electricity and Comedy Vehicle

Ahead levels of pull rushing, specifically Best Strength and you can Comedy-Vehicle, the fresh new exhaust systems may appear very simple. The newest heading systems, labeled as “zoomies,” include just one pipe on each tube, dumping into air, with each tube curved as a result it face up, rearward, and frequently outward. The latest external direction out of fold into the Comedy Autos is normally big than just might possibly be present in an unbodied Most useful Strength car, to eliminate bodywork damage regarding each other temperature and you will deplete concussion forces.

Plus the noises, a distinguished element ones exhaust systems ‘s the large regularity off open, whitish fire condition simply off the stops ones pipelines, because the shown inside Profile Eight. That flame-top is the byproduct of a couple of intersecting variables.

Very first, this type of highly-supercharged, nitromethane-nourished engines has actually fuel-flow cost said to be in the brand new 80 so you can 90 gallon-per-time range. With that quantity of energy are introduced, it is obvious that there is a certain amount of electricity puddling about this new intake valve. In the event that consumption opens up, some portion of that accumulated energy would-be either in water means or perhaps in a mixture which is too steeped to burn (not enough outdoors particles). Then, these types of motors seem to play with a good number of overlap under control to assist in cooling. The combination of one’s extreme energy plus the much time overlap assurances one a low-shallow amount of intense power and you may fuel mixture try short-circuited in person on the exhaust tube, and you may heated throughout the the travels. The blend of highest momentum-changes of size flow from engine, plus that it additional combustion has been determined by the a minumum of one aerospace professional to create regular response forces more than 2500 pounds (1130 kilogram).

Since the the pipes is tilted in both the newest lateral and you can longitudinal airplanes, you to fatigue response push is substantially change the car balances. The new vertical role obviously brings downforce into chassis. The fresh new rearward role will add propulsive how to use chappy push. In the event that everything is in check, new sideward components produced by the latest kept and you will correct categories of pipes is to counterbalance and you will net so you’re able to near zero. Yet not, I became advised your death of one tube into the a Funny-Auto can cause the latest driver getting actual complications controlling the automobile. That is because losing a single cylinder unbalances the new sideward-push and you will adds a good yaw-second regarding now-asymmetric rearward thrust. You to exact same (highly-credible) provider informed me the death of a couple cylinders to the same financial have a tendency to amost yes provide the automobile uncontrollable.