เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

It does not matter the Christian viewpoints, homosexual relationship are court

It does not matter the Christian viewpoints, homosexual relationship are court

He titled the sexual affairs/activities away from that one son/one girl matchmaking was forbidden, and therefore an excellent sin

Darla, God institutedDarla, Goodness instituted matrimony, between one-man and one girl. Simply because provides chose to change matrimony and you may sexual activityx really does not signify Goodness no more takes into account eg is wicked. To believe or even is to try to hack on your own.

It is not completely wrong for the legislation producers and come up with otherwise our very own visitors to vote in order to legalize gay marriage

In fact, the new sin try notActually, the fresh new sin isn’t wedding. The new bible makes it obvious you to sex ranging from people of the fresh exact same sex ‘s the abomination (sin). My cardiovascular system is so heavy for many who try homosexual or who have trouble with exact same gender interest. I am unable to even started initially to think what they’re experiencing. They, I’m is considered the most raw out-of Satan symptoms up on an enthusiastic personal. Excite hope for them rebuking Satan along with his symptoms on him or her. I’m which have such as trouble attempting to link my lead to as to why Goodness allow it to be children minds to get assaulted during the that way.

Kay, I agree. God gives usKay, I consent. Goodness provides our crosses to help you uncovered and you may watches just what i perform with them. My personal adolescent son believes he’s gay. I really don’t service that. I notice it given that their mix so you’re able to bare. This new Bible tells deny on your own and pursue Goodness. That is what I do believe my personal child have to do–deny same-gender attraction and never act inside it. As an alternative he should choose to act often as an excellent heterosexual does or due to the fact a keen asexual do (zero demand for relationships whatsoever).

How to describe I Cor. 6:9How perform I explain I Cor. 6:9 back at my fifteen yr old guy upcoming? Can also be some one forgotten some light on this? You will find trained my son you to sin try sin… that we All the are unsuccessful of the magnificence away from Jesus, however, by bloodstream from God, thanks to repentence and acceptance off Christ just like the all of our Lord, we are able to provides endless existence. He has declined Jesus and you can informs me “Your Jesus detests me personally”. I am aware this isn’t genuine, however, the guy internet passages in this way you to, and you may tells me that my Goodness provides declined your, thus he can not any longer faith. It is cardio breaking. My child always like the father, however as a teen with the help of our emotions regarding interest to your other people, rather than to the people he is therefore packed with hate to own every one of Christianitiy. He or she is packed with astounding frustration and you may frustration… I don’t know what direction to go to aid your. You will find informed him you to definitely Christ passed away for all who can accept Your… my guy cannot except Your as the he seems refused. According to him when the Goodness was actual, create would your become gay, next name those people emotions that are natureal to own him for wicked, then he must be a hateful Goodness. It is not easy adequate becoming 15, without the need to daten met catholicmatch proceed through so it. He sites old-testament passages proclaiming that the guy will likely be stoned. Too many Christians eliminate homosexuality just like the one to unpardonable sin… what makes you to definitely? The same verse one to condems homosexuality in addition to condems idolatry… are not most of us guilty of one? What about coveting? Exactly who has not desirable what other people has? Is not necessarily the details your unrighteous cannot go into the empire out of God in the place of Jesus? Possibly so it verse like way too many verses about Bible have already been removed from it’s complete context. I anticipate solutions… one advice, any white which can be shed on exactly how to establish this on my child.