เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

Willow visitors

For each thoracic segment try accompanied by a pair of ribs

RIB Crate

The brand new ribs articulate toward spine posteriorly, plus the sternum anteriorly. Ribs 1 so you're able to seven was termed as true ribs. They articulate to your sternum physically. Ribs 8-10 was termed as untrue ribs, as well as articulate toward costocartilage of your own rib significantly more than. Ribs 11 and you may a dozen are referred to as drifting ribs, as they do not articulate so you can either the fresh sternum or perhaps the costal cartilage at their distal ends up (discover picture).

  • Costovertebral Joints (Costal facets): The initial, eleventh, and you will 12th collection of ribs articulate with regards to named vertebra merely. The next by way of 10th ribs articulate both with the named spine human body and with the intervertebral drive and the vertebra over. Plus, for each collection of ribs articulates on the prior surface of your own transverse means of the called vertebrae. This new ribs is attached to the spinal column because of the costovertebral ligaments. The area within transverse procedure, the newest lateral side of brand new pedicle, and medial edge of this new rib comprises an excellent triangular osteoligamentous zone.