เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

kopek-tarihleme hizmet

Sironix RenewablesLicense executed: University inventors: Paul Dauenhauer, Christoph KrummCombines plant-created dinners with the functional chemical substances to be used when making safe points

enVerde LLCLicense carried out: (inactive)College creators: Lanny Schmid, Paul DauenhauerConverts some solid biomass areas in order to syngas, familiar with create man-made propane, ammonia, methanol, and other chemical.

Cleanair-Worry LLPLicense executed: University creators: Charles Lo, David Pui, Tom Kuehn, Sheng-Chieh CheRenewable, energy-efficient approach to brush considerable amounts regarding external sky specifically concentrating on metropolitan heavens inside the Chinese towns such as Beijing.

Valerian MaterialsLicense conducted: University inventors: Marc Hillmyer, Frank Bates, Kechun ZhangMonomer and you can polymer components for high end, bio-degradable plastic materials away from renewable, environmentally friendly feedstocks and you can personalized polymer synthesis into a beneficial contractual foundation.

ThermChem Licenses carried out: College inventors: Steven Heilmann, Kenneth Valentas Energy conserving way for cutting wastewater sludge of municipal and you will farming sewage consumes and you will recovering lipids, phosphorus and you can nitrogen.

Minnepura (3F)License executed: University inventors: Al Aksan, Larry Wackett, Michael SadowskyEncapsulation regarding biomaterial that provides an effective, cheap plan for treatment to have removal of hydrocarbons and chemicals out of water.