เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

That it revealed that to own an increasing number of economists traditional theory has no advantages

That it revealed that to own an increasing number of economists traditional theory has no advantages

Ahead of 2008, the funds disparity try obscured by the issues such as easy credit, and therefore enjoy bad houses to enjoy a far more rich lifetime

In the , after the beginning of the credit crunch The Economist stored a workshop during the London area to go over the question: What’s incorrect which have Economics? Nobel Honor winner, Paul Krugman made an astounding admission. He told you “the very last three decades growth in macroeconomic idea keeps, at best, come spectacularly inadequate or, at worst, actually dangerous.” This reasoning are an installing epitaph on concepts regarding bourgeois business economics.

Now that events keeps kicked a little feel into the thoughts of at least specific bourgeois thinkers, we have been watching all types of blogs one to grudgingly acknowledge that Marx was following the. Probably the Vatican’s official newspaper, L’Osservatore Romano, blogged an article last year praising Marx’s analysis of income inequality, that’s some an approval to the boy exactly who declared religion become the new opium of those. Das Kapital has started to become a sole merchant from inside the Germany. Into the Japan it has been published inside the a great manga version.

George Magnus, an older financial specialist from the UBS bank, authored a blog post towards the fascinating identity: “Promote Karl Marx the opportunity to Conserve the nation Economy”. Switzerland-depending UBS was a pillar of the economic establishment, having organizations in more than fifty nations as well as $dos trillion within the assets. ”

In his article the guy starts because of the explaining coverage providers “unable to see the barrage away from financial panics, protests and other ills afflicting the country” and you may shows that they’d excel to review new performs out-of “an extended-dead economist, Karl Marx.”

“Envision, such as for instance, Marx’s anticipate out of the way the intrinsic argument between resource and you will labor do manifest by itself. When he wrote during the Das Kapital, companies’ pursuit of earnings and you may yields manage definitely make them you desire a lot fewer and less workers, carrying out an enthusiastic ‘commercial reserve army’ of your poor and underemployed: ‘Accumulation out of money within one pole are, hence, meanwhile buildup out-of misery’.”

“The process he [Marx] describes is visible from the set up globe, especially in brand new U.Spanies’ perform to chop will cost you and avoid choosing features improved U.S. business winnings because the a percentage from overall financial returns on high top in more than simply half a dozen ages, just like the unemployment price stands at the nine.one percent and real wages try flat.

Yet , during the an article getting Bloomberg Examine, Magnus typed that “today’s international discount bears some uncanny resemblances as to what Marx foresaw

“You.S. earnings inequality, meanwhile, is through specific methods close to their large peak given that 1920s. Now the issue is coming where you can find roost.”

Brand new Wall Road Journal carried a job interview into the better-known economist Dr. Nouriel Roubini, known to their fellow economists due to the fact “Dr. Doom” on account of their forecast of your 2008 financial crisis. There is certainly videos of this over the top interview, which deserves to be learned very carefully as it suggests brand new convinced of the very most far-sighted strategists of Financial support.

Roubini argues that chain away from borrowing from the bank is damaged, and that capitalism has inserted with the a vicious cycle where too much capacity (overproduction), losing consumer consult, high levels of loans all reproduce a lack of count on into the traders you to definitely in turn might possibly be shown in the clear drops towards the stock exchange, falling resource cost and you will a collapse in the actual discount.

As with any additional economists, Roubini does not have any real solution to the present drama, but much more financial shots away from main finance companies to quit some other crisis. But he genuinely admitted one to monetary policy by yourself may not be adequate, and you can business and governing bodies aren’t enabling. Europe plus the Us are applying austerity programs to use to fix its debt-ridden economies, when they will likely be starting even more monetary stimuli, the guy said. His results could not be more cynical: “Karl Marx started using it correct, at some point capitalism normally ruin in itself,” told you Roubini. “I thought areas worked. They’re not doing work.” (My focus, AW)