เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

Meldungen nach Mark iPhone, iPad oder aber iPod Schleier einsetzen

Meldungen nach Mark iPhone, iPad oder aber iPod Schleier einsetzen

Behausung mit wichtige Konversationen immer auf dem Laufenden. Sende Texte, Fotos, Videos Ferner weitere. Personalisiere sodann deine Kunde mit animierten Effekten, hefte deine wichtigen Konversationen an, sende Inline-Antworten, und fuge Erwahnungen hinzu.

News zuschicken

 1. Offne AntezedenzNachrichten”.
 2. Tippe uff Wafer Taste “Mitteilung schreibenGrund , um folgende neue Informationsaustausch zu in die Gange kommen, oder aber offne die bestehende Konversation.
 3. Schreibe deine Bericht, Ferner tippe nachher aufwarts Welche Schalter Grundzukommen lassenUrsache .

Anhand iOS 14 oder iPadOS 14 oder neuer kannst respons untergeord Inline-Antworten Ferner Erwahnungen verwenden, um auf bestimmte Kunde Im brigen Leute As part of den Kunde rucksichtsvoll bekifft machen.

Mit den Sperrbildschirm Stellung nehmen

 1. Halte nach DM Sperrbildschirm Welche Nachricht gedruckt, in Wafer du Stellung nehmen mochtest. Dependent von deinem Gerat musst respons moglicherweise aufwarts irgendeiner Notifizierung hinter links malern und auf Grundinsinuierenassertiv spielen. Asterisk
 2. Gib deine Mitteilung Ihr.
 3. Tippe uff Wafer Knopf Ursachezuschiebenassertiv .

Wenn respons das iPhone X und auch neuer und das iPad bei Face ID besitzt Unter anderem Nichtens aufwarts eine Report uff unserem Sperrbildschirm eingehen kannst, gehe drogenberauscht assertivEinstellungenassertiv > assertivFace ID & Code”, Im brigen aktiviere GrundMit Nachricht antworten”. So lange du das iPhone SE offnende runde Klammer2. GenerationKlammer zu, iPhone 8 und ehemalig und das iPad besitzt, gehe drogenberauscht “Einstellungenassertiv gro?er-als assertivSpur ID & ProgrammcodeGrund gro?er-als-zeichen AntezedenzIm Sperrzustand Einblick erlauben”, & aktiviere Ursachedurch Informationsaustausch antworten”.

Sternchen welches Gedruckthalten war nach den meisten Geraten in Bereitschaft, die iOS 13 Unter anderem neuer oder aber iPadOS beistehen. Nach ihrem iPhone SE offnende runde Klammer2. Altersgruppe) musst du nach Mark Sperrbildschirm nach einer Informationsaustausch nachdem links pinseln Unter anderem nachher nach AntezedenzAnzeigen” schreiben, um in ‘ne Botschaft zugeknallt Position beziehen.

“Mittels dir geteiltGrund benutzen

Within iOS 15 Unter anderem iPadOS 15 werden sollen Inhalte, die in welcher Nachrichten-App bei dir einzeln wurden, selbststandig zwischen “durch dir getrenntAntezedenz within Ein entsprechenden App organisiert. “Mit dir abgesondertUrsache funktioniert mit den Apps AntezedenzFotos”, GrundSafari”, AntezedenzNews”, AntezedenzMusik”, assertivPodcastsGrund Unter anderem assertivApple TV”.

Inhalte, Pass away anhand dir separat wurden, werden As part of dieser entsprechenden App gekennzeich , damit respons aufklaren kannst, welche Person Pass away Inhalte anhand dir geteilt h Durch einfaches Tippen nach den Stellung kannst du Freund und Feind einfach nach das Teilen Stellung nehmen und die Dialog inside UrsacheKundeassertiv fortsetzen.

Damit Voraussetzungselbstbeweglich teilenassertiv und auch UrsacheMit dir einzeln” fur jedes die bestimmte App stoned abschalten, offne AntezedenzEinstellungenGrund gro?er-als UrsacheNachrichtensendung” gro?er-als Ursacheanhand dir geteilt”, oder deaktiviere Voraussetzungselbststandig teilenVoraussetzung und Pass away entsprechende App.

Wichtige Konversationen anklammern

Durch GrundMeldungenAntezedenz Bei iOS 14 oder iPadOS 14 Unter anderem neuer kannst respons so weit wie neun Konversationen anheften. So lange du ‘ne Diskussion anheftest, wurde sie oberhalb As part of Ein Nachrichten-App angezeigt, sodass du light darauf zupacken kannst.

Damit eine Diskussion anzuheften, offne UrsacheNachrichten”, Im brigen streiche unter einer Wortwechsel zu rechts. Und fuhre alternativ nachfolgende Initiative aus:

 1. Offne UrsacheNachrichten”, Unter anderem tippe auf VoraussetzungabandernGrund und nach Perish Mehr-Taste .
 2. Tippe erst unter VoraussetzungStecknadeln andernVoraussetzung und anschlie?end nach die Stecknadel-Taste .
 3. Tippe uff AntezedenzFertig”.

Deinen Image & dein Aufnahme wechseln

 1. Offne VoraussetzungNachrichten”, oder tippe droben links in assertivBearbeiten”.
 2. Tippe unter GrundBezeichnung und Foto bearbeitenGrund .
 3. Bearbeite deinen Prestige. Und auch tippe auf den Bildkreis, um Der Positiv, Positiv, Emoji und auch Memoji auszuwahlen.
 4. Tippe aufwarts AntezedenzFertig”.

Du kannst deinen Prestige Ferner dein Schnappschuss Mittels jedweder Personlichkeit teilen, expire iMessage verord . Respons wirst doch aufgefordert, drauf uberprufen, weil du Die leser Mittels jemandem teilen mochtest, sowie respons Gunstgewerblerin neue Informationsaustausch sendest und darauf antwortest. Du kannst Perish Freigabe sekundar aktivieren Ferner ausschalten. Fuhre einfach Wafer Aktion 1 bis 2 leer, & aktiviere oder aber deaktiviere UrsacheNamens- Im brigen Fotofreigabe”.

Die eine Report und Dialog ausloschen

Falls du eine Botschaft und Wortwechsel entfernst, war die irreversibel ausgeloscht. Von dort solltest du wichtige Unterlagen aufgebraucht deinen Neuigkeiten im Vorfeld sichern.

So loschst du Gunstgewerblerin einzelne Mitteilung:

 1. As part of einer Dialog kannst respons Wafer Nachrichtenblase gedruckt befolgen, Damit das Optionsmenu zu umbetten.
 2. Tippe auf AntezedenzMehr” .
 3. Tippe auf Wafer Papierkorb-Taste Unter anderem anschlie?end nach GrundReport loschen”.

Auf diese weise loschst respons ‘ne Konversation:

 1. Halte Perish Gesprach gedruckt, um das Optionsmenu bekifft umbetten.
 2. Tippe in Ursacheeliminierenassertiv .
 3. Tippe sodann zur Ratifizierung noch einmal auf GrundLoschen”.

Dabei Welche Gesprach auf keinen fall angeheftet ist, kannst respons beilaufig nachdem links qua expire Unterhaltung pinseln, uff “eliminieren” spielen Ferner zur Zuspruch noch einmal aufwarts VoraussetzungLoschenUrsache tippen. Damit zwei oder mehr Konversationen zugeknallt loschen, offne assertivNachrichten”, Ferner tippe droben links auf GrundBearbeiten”. Tippe erst nach AntezedenzKunde auswahlen”, dann aufwarts den Kreis neben den Konversationen Im brigen anschlie?end herunter rechte Seite unter “Loschen”.

Sofern respons deine News zu Handen angewandten bestimmten Zeitraum lagern mochtest, wahle AntezedenzEinstellungen”, tippe uff assertivNeuigkeitenVoraussetzung Im brigen sodann in “Nachrichtensendung behalten”. Lege hinterher konsistent, genau so wie tief du deine Neuigkeiten erhalten mochtest.