เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

Which PDF is the latest file because it seemed with the Personal Inspection into on 8:forty five are

Which PDF is the latest file because it seemed with the Personal Inspection into on 8:forty five are

Personal Evaluation

When you use societal assessment posts to own judge research, you really need to be sure the latest belongings in the fresh new records up against a last, formal version of your Government Register. Merely certified editions of your own Government Register promote legal see so you can the general public and you will official see for the process of law less than 49 You.S.C. 1503 & 1507. Learn more right here.

Penned Document

This file has been penned on Government Sign in. Make use of the PDF linked regarding document sidebar to your specialized digital style.

The brand new Government Trade Payment (“FTC” otherwise “Commission”) is actually considering proposing a guideline to deal with misleading otherwise unfair sale having fun with earnings claims. New Commission is actually soliciting authored remark, investigation, and you can objections concerning requirement for eg a good rulemaking. At the same time, the newest Fee solicits comment on how the Payment can be ensure the broadest involvement of the influenced hobbies on the rulemaking techniques.

Interested functions will get document a feedback on line otherwise written down of the pursuing the instructions regarding the Opinion Articles area of the Additional Recommendations area less than. Develop “Money Says ANPR, R111003” on your feedback, and you will document their review on line during the If you would like to help you file the touch upon paper, mail your own feedback to the following address: Government Trade Payment, Office of your how to message someone on caribbeancupid Secretary, 600 Pennsylvania Opportunity NW, Collection CC-5610 (Annex B), Washington, DC 20580, otherwise submit your own review towards the pursuing the address: Federal Exchange Commission, Work environment of Secretary, Constitution Cardiovascular system, eight hundred seventh Highway SW, 5th Flooring, Suite 5610 (Annex B), Arizona, DC 20024.

Melissa Dickey (202-326-2662), , or Andrew Hudson (202-326-2213), , Department of Income Practices, Agency out-of Individual Defense, Federal Change Fee, Mailstop CC-5201, 600 Pennsylvania Opportunity NW, Arizona, DC 20580.

New Payment is posting this notice pursuant so you’re able to point 18 of the latest Federal Exchange Commission Act (FTC Work), fifteen U.S.C. 57a, and the arrangements out of region step 1, subpart B of one’s Commission’s Legislation out of Behavior, 16 CFR step 1.eight by way of step one.20. The new FTC Operate authorizes the Fee in order to promulgate, modify, and you will repeal trade control rules that comprise with specificity acts otherwise strategies that will be unjust or inaccurate for the or impacting business inside the meaning regarding point 5(a)(1) of your own FTC Work, fifteen You.S.C. 45(a)(1).

I. Record

Misleading income states have long started a critical disease to have consumers. Making use of like states one another deprives consumers of your own element while making advised behavior and unfairly advantages crappy stars in the opportunities at the cost of sincere people. New pledge of extreme earnings is a robust bonus to purchase otherwise purchase time or currency.

Brand new Payment provides comprehensive the authorities experience tricky misleading money claims significantly less than area 5 of your FTC Act, 15 U.S.C. forty five, ultimately causing a lengthy collection of federal courtroom opinions holding you to definitely the effective use of incorrect, unsubstantiated, otherwise misleading income claims violates Section 5. New Payment also offers issued litigated rulings in a number of instances dealing with misleading money states and has repeatedly determined that eg claims break Section 5.

The times introduce, on top of other things: (a) Income says try question; (b) representations off you can easily income are not simple puffery, and certainly will constantly mean that instance earnings are all; (c) the icon you to definitely a cost otherwise amount of money is probable shall be suggested, plus because of stories off successful participants and you may samples of Start Printed Webpage 13952 hypothetical otherwise previous profits; and you will (d) money states must be corroborated-that’s, the producer need a fair cause for brand new claim just before so it’s. The fresh new better-paid legislation to the deception significantly less than area 5 of your own FTC Work is applicable fully so you can deceptive earnings claims: (a) Responsibility turns on whether the websites impact shown of the representations-not simply the show words-is actually unsubstantiated or else mistaken; (b) disclaimers do not club accountability, because they often neglect to dispel a misleading impact developed by other representations; (c) just like the a point of laws, good-faith otherwise insufficient intention so you’re able to cheat isn’t a coverage; (d) a buddies is generally responsible for lure-and-option advertising and/or the means to access “mistaken doorway openers,” “even if the facts are next generated understood;” (e) a principal can be responsible for deceptive claims created by the agencies and other agencies; and (f) a company can be responsible for getting deceptive marketing materials getting other people to make use of toward the behalf (often named providing “form and instrumentalities”).