เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

Basic written in 1830, excluded throughout the brand new editions right up until 1848 if it try restored

Basic written in 1830, excluded throughout the brand new editions right up until 1848 if it try restored

The fresh new Deserted Domestic

Most of the within this are ebony given that evening: About screen is not any light; And no murmur on door, Therefore repeated towards the its count ahead of.

Personal the entranceway, this new blinds intimate, Or thro new window we’ll understand the nakedness and you will vacancy Of your own ebony abandoned household.

Been away: no longer out-of mirth Is here now or merry-making voice. Our house try builded of your environment, And you can should slip again to ground.

Started aside: for lifetime and you can Imagine Here not dwell; But in a city wonderful- A and you can distant urban area-have bought A mansion incorruptible. Carry out they could features lived around!

The fresh new Perishing Swan

The fresh new superstition here assumed is indeed common regarding the Classics given that well as the of progressive tradition it rarely means example otherwise reviews. However, see Plato, Phaedrus, xxxi., and you can Shakespeare, King John, v., 7.

This new plain is grassy, insane and uncovered, Wide, crazy, and you will open to air, Which in fact had built up almost everywhere A significantly less than-rooftop out-of doleful gray. Which have an interior sound the fresh new river went, Adown it floated a passing swan, And you can loudly performed lament. It actually was the middle of the day. Actually brand new weary snap continued, And you may grabbed brand new reed-passes as it ran.

Specific blue highs in the range flower, And you may light from the cool-light sky, Shone aside its extreme snows. One to willow along the liquids wept, And shook the fresh wave while the cinch performed sound; Significantly more than about snap are brand new swallow, Chasing after alone in the its very own nuts will, And much thro the brand new marish eco-friendly nonetheless Brand new twisted drinking water-courses slept, Decide to try over that have purple, and you can eco-friendly, and you can yellow.

This new nuts swans dying-hymn grabbed the heart Of these waste lay that have joy Hidden inside the sadness: in the beginning into the ear This new warble is reduced, and full and you can clear; And floating towards not as much as-air, Prevalent in fatigue, the new coronach stole Often afar, and regularly anear; However, anon this lady awful jubilant sound, Which have a sounds uncommon and manifold, Flowd forth for the an excellent carol free and bold; Since when a great somebody celebrate Which have shawms, and with cymbals, and harps out-of silver, And tumult of its recognition try rolld Thro the latest unlock doors of urban area afar, With the shepherd exactly who watcheth the night time superstar. As well as the coming mosses and you will clambering weeds, While the willow-twigs hoar and dank, Therefore the wavy enlarge of your own soughing reeds, In addition to trend-worn horns of your echoing lender, In addition to silvery marish-plant life one to throng This new desolate creeks and you may swimming pools certainly one of, Was flooded over which have eddying song.

An excellent coronach was a caribbean cupid, kimin seni Г¶deymeden sevdiДџini nasД±l gГ¶rГјrsГјn? funeral service tune or lamentation, about Gaelic Corranach. Cf. Scotts Waverley, ch. xv., “The spouses and you will de clapping their give and crying the fresh coronach and you may shrieking”.

An effective Dirge

Now’s over thy much time months functions; Fold thy fingers across the thy breast, Bend thine arms, turn to thy other individuals. Let them rave. Shadows of one’s gold birk Sweep the green you to retracts thy grave. Permit them to rave.

Thee nor carketh care nor slander; Nothing but the tiny cool worm Fretteth thine enshrouded means. Let them rave. White and shade previously roam Oer the brand new eco-friendly that folds thy grave. Allow them to rave.

Thou wilt not turn through to thy bed; Chaunteth maybe not the latest brooding bee Sweeter colour than just calumny? Let them rave. Thou wilt never ever improve thine head Regarding the environmentally friendly one retracts thy grave. Permit them to rave.

Crocodiles wept tears to own thee; The fresh woodbine and you will eglatere Drip sweeter dews than just traitors split. Allow them to rave. Precipitation tends to make musical on the tree Oer the newest environmentally friendly one to folds thy grave. Permit them to rave.