เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

FigureThe monite (light character, leftover), and suture lines where septae fulfill this new outside defense (correct)

FigureThe monite (light character, leftover), and suture lines where septae fulfill this new outside defense (correct)

Figure New monite (white role, leftover), as well as the suture traces the spot where the septae satisfy the additional safety (correct)

Foraminiferaa?”short, calcium carbonate-shelled aquatic bacteria you to definitely began during Triassic for that reason they is nevertheless live todaya?”come in introduction of use biozone fossils. Multiple some foraminifera stayed from inside the Cretaceous years, some for over 10 billion age, but someone else for under one million many years (Contour ). In the event that foraminifera in the a rock decided with the variety membership, new rock’s age is set.

Figure Chance variety having Cretaceous foraminifera (kept), and you may current foraminifera through the Ambergris element of Belize (right). Provider: Left- Steven Earle (2021) CC while you are 4.0, of advice in the Scott (2014). Right- Steven Earle (2021) CC having 4.0 pick provider

Workout: Relationships Rocks Using List Fossils

Shape reveals that it diversity for most late Cretaceous inoceramid clams in the the brand new genus Mytiloides. With the bracketing program outlined above, find the you can a long time away from a stone where every four of these bacterium comprise discover.

Relationship

Geologists need relative decades matchmaking solutions to correlate stones anywhere between portion. Relationship attempts to teenchat tests connect this new geological record ranging from pieces, because of the relating brand new rocks in a single city to the people when you look at the some other.

There clearly was certain style of relationship. The easiest technique is constantly so you’re able to associate by the stone types, or lithology, called lithostratigraphic relationship. Inside method, particular brick groups is linked ranging from bits. In the event the a few rocks within that website is made from good sandstone product overlain of the a great limestone equipment, next a product out-of shale, therefore the same succession off rocksa?”sandstone, limestone, shalea?”takes place from the the neighborhood site, lithostratigraphic dating suggests making the assumption that the fresh rocks at both internet sites are located in exactly the same rocks. Should you decide could see the newest stone exposed between the several web sites, the brand new equipment manage relate solely to both. The trouble using this types of relationship would be the fact certain rocks ongst the two web sites, and thus not latest within web site to which a good relationship try attempted.

Other technique, biostratigraphic correlation, involves relationship according to traditional information. This program uses old-fashioned assemblages (fossils of numerous bacteria one result with each other) in order to member rocks between parts. Better fossils to make use of are the ones which are generally distribute, numerous, and you can existed to own a comparatively small amount of time.

An alternative approach, chronostratigraphic correlation, is to try to associate rocks that have similar decades. This is certainly the most challenging option to representative, given that stones are diachronous. Which is, if we tune confirmed material product across one appreciable horizontal length, age one stone indeed changes. Bring a common example, whenever you go to the latest seashore, you are sure that you to definitely seashore by yourself additionally the river feet inside shallow-drinking water are exotic. However if your swimming off to subsequent drinking water and you will arrived at feet, the underside feels filthy. The difference when you look at the deposit sort stems from the power regarding deposition, together with the waves on and you can around the coast staying one okay sediments aside, only deposit them when you look at the further less noisy seas. If you believe of like in the long run, you understand the newest mud during the and you can within coastline is transferred in addition while the dirt into the deeper drinking water. However if pond profile slip, the new seashore sands commonly more sluggish migrate outwards and you can carry out lots of much deeper liquids muds. In the event the pond stages go up, the new further drinking water muds commonly slowly flow landwards and you can create specific shallower liquid sands. This is certainly an example of Walther’s Laws, and this says one to sedimentary rocks that people see that also one another in the stone record very arranged right beside brand new other individual at the time of deposition. So that you can associate stone models in time, we should target ple of them form of is a keen ash coating of the area volcano you to erupted and you can blanketed an entire region into the ash. Nevertheless these marker bedrooms are often unusual to help you destroyed, rendering it version of relationship very hard.

Recommendations

Harries, P.J., Kauffman, Elizabeth.G., Crampton, J.S. (Redacteurs), Bengtson, P., Cech, S., Crame, J.Good., Dhondt, An effective.V., Ernst, Grams., Hilbrecht, H., Lopez, Mortimore, G.R., TrA¶ger, K.-Good., Walaszcyk, I., & wood, C.J. babylon escort Burbank (1996). Mitteilungen aus dem Geologisch a?“ PalA¤ontologischen museum der UniversitA¤t Hamburg, 77, 641-671. Whole text