เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

Who had been Queen Joash about Bible?

Who had been Queen Joash about Bible?

There are two kings on the term Joash (or Jehoash) in the Bible: one to a master of Judah (reigned 835796 BC) in addition to other a king away from Israel (reigned 798782 BC).

Jehu try God’s appliance to satisfy new prophecy

The storyline out of King Joash from Judah begins with that of King Jehu off Israel. Anointed king from Israel of the Elisha, Jehu try assigned that have ruining King Ahab’s descendants and you will cleaning aside Baal praise in the home (dos Leaders 9). First Kings provides the reason behind the fresh wisdom: “You will find never ever people such Ahab, just who offered themselves to accomplish worst regarding vision of the Lord, urged with the because of the Jezebel their girlfriend. The guy behaved from the vilest trends by chasing idols, like the Amorites god drove out ahead of Israel.” Jesus got informed Ahab, using Elijah, “I am going to render crisis you. I’m able to get rid of your descendants and cut off away from Ahab most of the last men inside the Israel-servant otherwise free, . . . as you provides aroused my personal anger and also have triggered Israel so you can sin” (step 1 Kings ). Ahab taken care of immediately the latest prophecy with mourning and also in humility, so Jesus relented, stating that He would perhaps not give the latest emergency inside Ahab’s time but during their son’s reign.

After Jehu try anointed queen more Israel, the guy lay out facing Joram, a kid from Ahab in addition to most recent queen out of Israel. Ahaziah (not the same as the other guy away from Ahab just who 1st been successful your) are queen from Judah at the time and you may are that have Joram. Judah’s Ahaziah, however, “observed the methods of the home from Ahab and you can performed evil in the sight of your own Lord, while the home of Ahab got complete, having he was relevant by the ily” (2 Leaders 8:27). Jehu killed one another Ahaziah and you may Joram; carried out Ahab’s partner, Jezebel; murdered Ahab’s descendants; and you can “eliminated Baal regarding Israel” (dos Leaders , ESV). Unfortunately, Jehu themselves failed to walk in the ways regarding Jesus, however,, since the he had been devoted so you’re able to God’s call so you can rid Israel from Baal praise, Goodness assured one four generations out of his range could well be king of Israel (2 Leaders ).

Queen Joash out of Judah very first occurs the view whenever Athaliah, the caretaker of King Ahaziah, just who Jehu had slain, got fees regarding Judah. Athaliah murdered the royal friends she could find for the Judah to keep the throne to possess herself. not, Athaliah overlooked certainly one of the woman grandsons-the infant Joash. The new worst queen’s aunt saved younger Joash and his awesome nurse, therefore the child is actually hidden to have half dozen decades regarding temple when you find yourself Athaliah reigned from inside the Judah (2 Leaders ). Regarding the seventh seasons, the fresh priest Jehoiada found Joash towards the captains of your guards. The newest priest made a binding agreement using them to add shelter to help you the temple in addition to rightful queen, and you will Jehoiada brought Joash out to your social and anointed him since king site des rendez-vous pour adultes (2 Kings ). Individuals out-of Judah rejoiced more Joash’s appointment. Upon hearing the fresh looks of your own ceremony, Queen Athaliah rushed into the temple, weeping, “Treason! Treason!” By Jehoiada’s command, Athaliah try caught by shields, taken from the forehead, and set in order to death (2 Leaders ). “Jehoiada up coming produced good covenant between the Lord in addition to king and people that they could be the Lord’s anyone. The guy together with made a good covenant amongst the king therefore the somebody” (2 Leaders ). The people tore along the temple of Baal, watchmen had been put over the Lord’s forehead, and you may, at age of seven, Joash got the new throne (dos Leaders ).

Next Kings states that Joash “reigned inside Jerusalem 40 years

. . . Joash performed what was right in the brand new sight of your own Lord all the many years Jehoiada the newest priest trained your.” Next Kings a dozen continues to describe individuals economic dealings out of Joash. Queen Joash’s fundamental completion are and make fixes toward temple (dos Kings ). The guy and additionally utilized a financial provide in order to deter King Hazael of Aram (Syria) out-of assaulting Jerusalem (dos Kings ).