เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

The film, “2001, A gap Odyssey” try a mystical content towards human body away from starts

The film, “2001, A gap Odyssey” try a mystical content towards human body away from starts

Archeologists and you can historians just comprehend the EXOTERIC and thus miss the entire point from just what it most of the most setting

Few somebody knew their true-meaning. It was not meant to be know by profane. Nevertheless the Adepts of Secret Schools knew it well.

This new ancient stories out of Babylonian, Egyptian escort Boulder and you may Greek mythology do have more meaning than just we discover. When George Plant labeled an excellent “Thousand Activities out-of Light” within his message inside 1991 he was utilising the symbolic language and you may is actually writing about the body from initiates. When Costs Clinton in the Condition of your own Union Target is these are in regards to the “form sunlight and then the dawning of your own brand new era” he had been as well as using emblematic words. The average person heard the newest exoteric significance of them statements if you’re starts from around the world smiled to on their own, because they know the actual meaning. The thing is George Plant is a member of your order regarding Head and you may Bones People. Bill Clinton holds the fresh 33rd knowledge regarding Masonic hotel. Bob Dole, good Republican, are a 33rd training Freemason. That it cannot really matter to own the person you vote, you’re in impression voting to your Secrets. They and others are therapists of one’s Mysteries and know precisely where in fact the business goes. Of a lot evaluator end up in wonders communities. This type of person every where as they are all of the indoctrinated on the opinions of one’s Mysteries.

These people faith he’s hit a high part of its progression (another deception) and also have the needed insights to signal the rest of mankind. They think you’ll find just a few adult thoughts on the community and therefore those with the latest mature intellect have to guide mankind. They envision on their own ‘illumined.’ This holds true and will become verified within very own website, here is what they feel. Unless you’re prepared to unlock your face and you will browse this matter you are going to are deceived.

The fresh future “” new world “” Order lies in a keen occult beliefs known as the ‘Pure Luciferian Doctrine’ or ‘Illuminism.’ The fresh symbology for this religion try almost everywhere.

Opening of your Puzzle Religion

This religions public launching is actually might have been happening to own quite some time. While the average person which sees only the exoteric thus will skip they entirely.

In Scottish Rite of Freemasonry, this new 30th so you can 33rd degrees try degrees of Lighting effects, with the 33rd being the most sought after by ‘illumined man.’ New 33rd degree ‘s the large in public understood degree inside the Freemasonry. The quantity 33 means ‘Illumination’ and you can versatility of spiritual dogma (superstition). The human being backbone consists of 33 vertebra to the cranium (intellect) at the top.

The quantity 13 is additionally high regarding the Secrets. On occult Gematria (count system) the quantity six represents son. The amount 7 represents divine excellence otherwise God. The newest Hebrew (Biblical) Gematria method is the same of these sorts of number. Hence it may be viewed your number 13 is a beneficial mix of child and you can divine perfection that is just what Illuminism in fact is, son will get a goodness. The newest York Rite out of Freemasonry keeps thirteen degree (just 9 in public). The latest Bavarian Acquisition regarding Illuminati (Adam Weishaupt’s part) along with got thirteen levels.

The fresh new obelisk, a phallic symbol around Osiris, is an additional extremely important icon on mysteries and signifies new lost word-of Freemasonry or even the ‘secret’ of Secrets. Brand new obelisk is symbolic of sunlight goodness (intellect) or generative force. Understand it totally it’s important to study the fresh Osirian cycle but I won’t enter one to now.