เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

It analyses things inside their relationship, maybe not independently; inside their activity, perhaps not statically; within their lifetime, maybe not demise

It analyses things inside their relationship, maybe not independently; inside their activity, perhaps not statically; within their lifetime, maybe not demise

Dialectics versus Empiricism

“Give us the main points”! That it imperious consult seems to be new acme off practical reality. Exactly what can be much more strong compared to facts? Merely exactly what seems to be realism happens to be only the opposite. Preciselywhat are established situations at a time, can change out over be things totally different. Things are for the a constant state away from change, and you can sooner everything you alter into the the opposite. What is apparently good dissolves towards the nothing.

Brand new dialectical means lets us penetrate past looks and view the fresh new procedure that are taking place in facial skin. The new dialectic are first of all new technology away from universal interconnection. It offers a thorough and you will vibrant view of phenomena and processes.

Experience in dialectics mode versatility regarding slavish praise of one’s is well known, off anything because they are, the master trait away from superficial empirical convinced. From inside the government this really is typical away from reformism you to definitely seeks so you can cloak their conservatism, myopia and you will cowardice about philosophical words off pragmatism, the ability of this new you’ll be able to, “realism “and stuff like that.

Dialectics allows us to penetrate not in the “given”, the immediate, that’s, the realm of physical appearance, and also to find the invisible procedure which can be going on below the outside. I declare that trailing the look of peaceful and absence of movement, there clearly was something away from unit changes, not only in physics plus in people plus in the fresh therapy of one’s masses.

It wasn’t so long in the past that all someone consider the new boom would history permanently. That was, or looked like, an unignorable facts. People who did concern they was in fact considered deluded cranks. However now you to undeniable details is based on spoils. The details keeps changed into the contrary. Exactly what seemed to be a keen indisputable details happens to be a lay.

As a result more a century back, Frederick Engels handled, in a number of circumstances, observe further than most advanced experts, wanting some of the breakthroughs of contemporary science. Engels was not an expert scientist, however, got a fairly thorough experience with new pure sciences regarding his big date.

not, centered on an intense knowledge of the fresh new dialectical kind of research, Engels made many very important contributions with the philosophical translation regarding research today, while they enjoys remained unknown for the challenging most boffins so far.

So you’re able to price the words of Hegel: Reasoning becomes unreason

Of course, values try not to determine the brand new guidelines of one’s absolute sciences. These regulations can only be set-up on the basis of an excellent significant and tight studies regarding character. The fresh new progress regarding science is characterised by a series of approximations. Owing to try out and observance we have better and you can closer to the latest truth, in place of ever-being able to find knowing the entire insights. It’s a never-end procedure of a good deepening entrance of your treasures regarding count additionally the world. The truth out of scientific theories can only be founded as a result of routine, observation and you will try, not by the people commandments of philosophers.

All of the inquiries with which philosophers possess wrestled regarding the earlier was in fact solved by the research. Still, it could be a life threatening mistake so you’re able to that is amazing beliefs have no character to experience for the research. Here are only two regions of viewpoints which are valid today with maybe not come engrossed by the additional twigs from science: official logic and you can dialectics.

Engels insisted you to definitely “the newest dialectic, removed of mysticism, will get an outright need” having science. The brand new dialectic, definitely, has no enchanting top quality to eliminate the difficulties https://besthookupwebsites.org/bookofmatches-review/ of modern physics. Still, an intensive and you can coherent values might possibly be regarding inestimable help in powering medical investigation onto the really fruitful outlines and get away from they of losing towards all of the a style of arbitrary and you can mysterious hypotheses one to head nowhere. Many of the troubles up against research now arise accurately due to the absence of a strong philosophical foundation.