เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

Foster-Powell, Kaye, Susanna HA Holt, and you may Janette C Brand-Miller

Foster-Powell, Kaye, Susanna HA Holt, and you may Janette C Brand-Miller

“Globally desk from glycemic index and you may glycemic stream values: 2002.” The fresh new American Log from Clinical Diet, Vol. 76, 2002, pp. 5-56. That it detailed desk directories 750 dinners which can be the new decisive diary post. It position the original total directory of glycemic directory overall performance: Kaye Foster-Powell and you will Janette Brand name Miller. “Around the globe dining tables out of glycemic list.” The new American Record off Systematic Diet, Vol. 62 (supplement), 1995, pp. 871S-893S. That it a lot of time article has grown to become eventually online within

Foster-Powell, Kaye, Jennie Brand Miller and you can Stephen Colagiuri. Pocket Help guide to the brand new Grams.We. Basis for people with Diabetic issues. Hodder Title Australian continent Pty Minimal, 1997. 96 brief-cuatro.25″x5.5″-soft-cover users. Rates An excellent$6.95 (whenever You$4.95). This can be a partner regularity to the Grams.I. Component that contributes the new suggestions, for instance the amount of g from fat and carbohydrates plus the fresh new glycemic directory of a few 300 different edibles.

Speed Canadian $

Gittleman, Ann Louise. Obtain the Glucose Aside: 501 Easy An approach to Slice the Glucose Off One Eating plan. New york: Around three Canals Press, 1996. 186 soft-cover users. Price $eleven. It guide try fundamentally in accordance with the glycemic index-while the author’s knowledge of this new glycemic list are sooner defective. The web pages toward glycemic index about preface (xvii as a result of xxi) are tough than just inadequate. That it error should be the consequence of careless studying various demonstrations of the glycemic list which can be in reality considering that and/or most other of them foodstuffs. Yet not, sugar has actually an excellent GI throughout the 40 percent higher than regarding light money.

Gallop, Rick. New Grams.We. Diet: The easy, Suit Answer to Permanent Losing weight. Canada, Arbitrary Family Canada, 2002. 178 paperback pages. Rick Gallop penned this book as he is the new chairman off the center and you can Heart attack Foundation of Ontario, Canada. Where strength the guy read about Barry Sears’s The Area diet, that is according to the beliefs of your own glycemic directory. Themselves heavy, he forgotten 20 weight toward Area. However,, he says, 95 percent of the people just who made an effort to go after one to diet plan fell away contained in this per year. Dismayed by one dropout rates, Gallop attempted to address both secret hurdles so you can profits: difficulty and you will appetite. His book ‘s the results. It is next demonstrated on the web at and

Hermansen, K., et al. “Determine from ripeness out-of banana to your blood sugar levels and you may insulin response from inside the sort of dos diabetic victims.” Diabetic Medicine, Vol. 9, Oct 1992, pp. 739-43.

Heaton, Kenneth W. et al. “Particle size of wheat, maize, and you can oat attempt foods: outcomes towards the plasma sugar and you will insulin responses and on the pace of starch digestive in the vitro.” The fresh American Log from Health-related Nutrients, Vol. 47, 1988, pp. 675-682.

Full which have mistakes, it will make this new unpardonable mistake out-of equating the brand new glycemic directory out of sugar which of white money (as well as whole-grain bread) as actually a hundred

Holt, Susanne H.A., Janette C. Brand name Miller, and you can Peter Petocz. “An insulin directory off dishes: new insulin request from 1000-kJ portions out of well-known items.” The American Log out of Scientific Nutrition, Vol. 66, 1997, pp. 1264-76. So it previous papers fills a couple of most significant openings inside glycemic list browse: (1) contrasting anywhere between glucose answers measured because of the glycemic list and insulin answers since measured by an insulin index and you may (2) evaluations of ingredients on the basis of full equal calorie portions in lieu of equivalent carb calorie servings, which is exactly what glycemic directory training if you don’t have fun https://besthookupwebsites.org/escort/boise/ with.

Brand new experts checked out 38 dishes for the six eating kinds (good fresh fruit, bakery facts, edibles, carbohydrate-rich dinners, protein-rich products, and you may morning meal cereals). It located a premier relationship between sugar and you can insulin results, even when bakery issues, being chock-full of body weight and you can discreet carbs, and you will healthy protein-steeped foods gave disproportionately highest insulin responses than simply glycemic responses. Certain protein-steeped and body weight-rich delicacies created as much insulin hormonal given that performed certain carbohydrate-rich meals.