เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

Then ladies are finally “plugged” ( Rates 3J and you may 4D)

Then ladies are finally “plugged” ( Rates 3J and you may 4D)

Then gonocoxites is sideways compressed, additionally the gonobase is retracted ( Profile 3I), improving the angulation within pair of penis regulators and ensuing about perforation with the membranous pouches, beneath the gonopore, and after that accessory ( Contour 3J).

Just after connected by set of manhood valves, the new genital product is actually irreversibly decoupled off male’s system, lodged when you look at the women genital chamber, and leaving only the gonostyli, obvious outside the female system ( Profile 4 and you may Second Contour S2 ). The fresh mating connect is actually finally connected, a man permanently will lose their vaginal supplement, staying intact within his body brand new sterna S-VIII and S-IX.

When you look at the recently mated queens, gonostyli will always be expose and noticeable external themselves plus the gonocoxites harbor a large part of your seminal vesicles ( Secondary Shape S2 ). Over time, gonostyli try lost, like noticed in older M. fasciculata queens ( Contour step 1), with mating plugs being visible into the female simply significantly less than review of new vaginal chamber ( Supplementary Contour S1 ).

Reconstruction off mating couples interactions

Whenever a masculine in flight discovers a lady in the arena ( Figure 4A), he mounts the new woman’s looks and starts moving their wings uninterruptedly just like the copulation initiate ( Contour 4B). By positioning themselves completely along side women, the male securely changes each set of base during the particular towns of your queen’s human body: (1) their forelegs anchors according to the femurs of your own forelegs of the female; (2) their midlegs, in trochanter of your own hindlegs of the female; and you may (3) their hindlegs point in suggestion out-of woman’s abdomen, and therefore training it ( Profile 4C). A man towns the end away from their instinct on the female’s instinct, forming an effective “J,” moving it backward and upward ( Profile 4C). After genital protrusion, and you can subsequent mating plug leading to, an effectively mated men leaves their vaginal supplement from inside the woman’s vaginal chamber, that’s expressed of the exposure out-of an apparent collection of gonostyli ( Shape 4D and Additional Shape S2 ).

Dialogue

Our very own data signifies that mating when you look at the seven Neotropical stingless bees are an unhealthy male–women communication, a traumatic mating system. Predicated on (1) observations off mated and you may unmated women genital morphology and you can tissues ethics, (2) a man genital mechanism dysfunction, and you can (3) the fresh choices of one’s mating partners, i recognized that mating plugs leave trait marks into the mated queens, that trend and reputation of those scratches satisfy the mating connect morphology, and quantity of marks corresponds to the brand new most likely amount of king mating partners observed in various species confirmed from the unit study on literary works. Particularly, our very own studies demonstrates that the new molecular proof multiple patrilines certainly one of brood of Meters. seminigra ( Francini 2013) is now supported by facts with the amount of mating pairs portrayed from the quantity of copulatory scratches found in mated queens. Our very own results suggest that harrowing mating plugs could be pervading when you look at the stingless bees, however, you to definitely like an apparatus might not totally end queen remating in a number of types of this group. An option applying of all of our studies are one to copulatory lesion designs is a reliable and you may lower-costs symptomatic product to identify mating conditions (age.grams., unmated, after mated, or remated) out-of Meliponini queens.

In all seven read species, mated queens displayed melanized spots, although virgins don’t ( Contour step 1). This is the first evidence of harrowing mating in this class, suggesting male–women dangerous interactions through the mating. Copulatory sores caused by penile spines throughout the girls genital tract had been in past times perceived from inside the ants (Atta sp. from inside the Baer and you can Boomsma 2006; Formica japonica for the Kamimura 2008). The latest pattern try named traumatic entrance, hence meaning unsafe penetration, but simple insemination ( Lange ainsi que al. 2013), that can pertains to the latest stingless bees studied right here. This suggests one problems for lady will get merely come from good strong real anchorage regarding men vaginal structures to be certain copulation. For the stingless bees, thicker mating swarms are typical ( Imperatriz-Fonseca ainsi que al. 1998; Van Veen and you can Sommeijer 2000; Sommeijer et al. 2003; Koffler ainsi que al. 2016; Veiga mais aussi al. 2018), where gender proportion is extremely skewed in order to boys, specifically regarding the low-Melipona species ( Boomsma ainsi que al. 2005; Koffler mais aussi al. 2016), therefore implying one opponent men you may dislodge the latest mating pair. In this hookup bars near me Billings condition away from severe men–male battle, each other female and male can benefit regarding striking structures, for this reason harrowing mating may also have an adaptive really worth, like increased paternity otherwise fecundity pleasure ( Lange mais aussi al. 2013). In reality, this has been exhibited the technical pleasure out-of mating plugs leads to ovarian activation during the at the very least step 1 types of stingless bee (Meters. quadrifasciata; Melo mais aussi al. 2001). Still, if or not basic otherwise transformative, aftereffects of copulatory sores because of harrowing mating plugs into the lady reproductive fitness need after that analysis.