เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

Cut disks are going to be gotten off of the net, from the shipments or you can put that together yourself

Cut disks are going to be gotten off of the net, from the shipments or you can <a href="https://besthookupwebsites.org/apex-review/">apex review</a> put that together yourself

disk!repair!help save computer Enhancements off kernel and gear is not uncommon during the the brand new Linux globe and is hence important that you get ready an up-to-date save your self drive particularly when you utilize special vehicle operators in order to supply their hardware. Manage ensure that the footwear and you may means parameters are set so the fresh new kernel knows where to find the human body. Without having a recovery floppy you can use new boot loader to weight out-of a great Linux kernel someplace into computer, having objections. Cutting-edge Circumstances

computer!complex topics Linux and relevant assistance promote a number of possibilities having fast, successful and you may devastating destruction. That it file is no exception. Which have power arrives dangers and after the parts identify a few far more mystic conditions that shouldn’t be tried in advance of studying and knowing the documents, the issues while the threats. You should also make a backup. Also remember to try to fix the machine out of abrasion of their copy at least one time. Or else you might not be the first to ever be found with a perfect copy of one’s program no tools accessible to reinstall it (otherwise, way more shameful, certain critical records missing to the tape). The methods discussed listed here are hardly necessary but could be studied to own really certain setups. Consider really demonstrably courtesy that which you would like to do prior to to experience up to using this.

This new WWW versions is searched within

disk!advanced topics!tuning, hard disk The hard drive parameters can be tuned using the on tuning with hdparm. File System Tuning

computer!advanced subject areas!spindle synchronization This would perhaps not alone getting unsafe, besides the new unusual proven fact that the exact information on the brand new contacts are still unclear for many drives. The concept is simple: remaining a fixed stage difference in the many pushes during the a good RAID setup produces less looking forward to the best song so you can come into standing to the comprehend/build head. In practice it today seems that which have higher realize-to come buffers in the pushes the end result is negligible. Spindle synchronisation shouldn’t be applied to RAID0 or RAID 0/step one because you carry out following eliminate the advantage of having the realize minds over additional areas of the shown sectors. Problem solving

drive!troubleshooting Far may go completely wrong and this refers to the beginning of a growing selection of symptoms, problems and you will alternatives: Throughout the Installment Discovering Disks

Hard disk Tuning

overall made use of 100 % free mutual buffers cached Mem: 46920 30136 16784 7480 11788 5764 -/+ buffers/cache: 12584 34336 Swap: 128484 9176 119308 up coming method is powering normal. Should your line that have Surfaces

disk!recommendations info There can be useful advice you will need to read when creating a major program, by way of example to possess a news otherwise general Internet service provider. The Frequently asked questions from the adopting the groups are useful: Information organizations

computer!suggestions tips!information communities Some of the most fascinating information communities are: . . . . . Really newsgroups enjoys her FAQ that are designed to respond to most of your concerns, given that name Faqs imply. Fresh products shall be published frequently on the related newsgroups. If you can’t view it on your own development spool you can go to the . Particular Faqs keeps her domestic website, out-of kind of appeal here are and you will . Mailing lists

disk!suggestions tips!mailing lists Talking about lower sounds channels mainly for builders. Be reluctant before asking concerns around since music waits the development. Particular related lists is . Many listing are also accessible during the , additionally the remaining web site is a gold mine regarding helpful suggestions. Should you want to find out more about the directories available you might posting an email towards range ). If you need let on exactly how to utilize the post servers just send brand new line ) while the Intelligent IO checklist . E-mail lists come into a state off flux you could pick hyperlinks in order to lots of interesting listings on the . HOWTO