เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

Goldbohm RA, van den Brandt PA, Brants HA, van’t Veer P, Al Yards, Sturmans F, mais aussi al

Goldbohm RA, van den Brandt PA, Brants HA, van’t Veer P, Al Yards, Sturmans F, mais aussi al

1994. Recognition away from a nutritional survey utilized in a big-level potential cohort learn from dieting and cancer tumors. Eur J Clin Nutr forty-eight(4):253-265.

Greenland P, Knoll MD, Stamler J, Neaton JD, Dyer AR, Garside DB, ainsi que al. 2003. Major exposure circumstances since antecedents regarding deadly and you will nonfatal cardiovascular problem events. JAMA 290(7):891-897.

Griffith Ce, Guyatt GH, Create RJ, Bucher HC, Make DJ. 1999. The brand new dictate from weightloss and you can nondietary calcium supplementation towards the blood circulation pressure: an up-to-date metaanalysis away from randomized managed samples. Am J Hypertens twelve(1 Pt step 1 ):84-92.

Haring BS, Van Delft W. 1981. Alterations in the new nutrient composition from restaurants down seriously to cooking in “hard” and you will “soft” oceans. Arch Environ Wellness thirty-six(1):33-thirty five.

Hornstra G, Barth California, Galli C, Mensink RP, Mutanen Yards, Riemersma RA, ainsi que al. 1998. Practical dinner technology and also the cardio. Br J Nutr 80(Suppl step 1):S113-146.

Kousa A, Havulinna Since, Moltcha. Calcium: magnesium proportion for the local groundwater and occurrence off intense myocardial infarction certainly guys from inside the rural Finland. Environ Fitness Perspect -734.

Kousa A great, Havulinna Given that, Moltcha. Magnesium when you look at the better water together with spatial type regarding serious myocardial infarction chance within the outlying Finland. Appl Geochem -640.

Kousa An effective, Moltchanova E, Viik-Kajander Yards, Rytkonen Yards, Tuomilehto J, Tarvainen T, mais aussi al. 2004. Geochemistry out-of ground-water in addition to chance of intense myocardial infarction into the Finland. J Epidemiol Society Wellness 58(2):136-139.

Laurant P, Touyz RM. 2000. Emotional and you will pathophysiological role off magnesium on heart: implications from inside the blood pressure level. J Hypertens 18(9):1177-1191.

Lancet step one(7182):860-862

Luoma H, Aromaa Good, Helminen S, Murtomaa H, Kiviluoto L, Punsar S, et al. 1983. Risk of myocardial infarction when you look at the Finnish guys in relation to fluoride, magnesium and you may calcium focus from inside the liquids. Acta Med Scand 213(3):171-176.

Maheswaran R, Morris S, Falconer S, Grossinho An effective, Perry I, Wakefield J, mais aussi https://datingranking.net/nl/antichat-overzicht/ al. 1999. Magnesium for the water offers and you can death of acute myocardial infarction for the north-west England. Center 82(4):455-460.

Marque S, Jacqmin-Gadda H, Dartigues JF, Commenges D. 2003. Cardio mortality and calcium and you may magnesium when you look at the drinking water: an environmental study inside the elderly people. Eur J Epidemiol 18(4):305-309.

Monarca S, Donato F, Zerbini We, Calderon RL, Craun Girl. 2006. Review of epidemiological degree for the drinking water hardness and you will cardiovascular disorder. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil thirteen(4):495-506.

Mons Meters, van Dijk H, Gatel D, Hesse S, Nguyen Meters-L 2007. Softening, strengthening together with optimum structure out of drinking water. Water21 – Mag of the Globally Water Relationship Feb:19-20.

Morris JN, Crawford MD, Heady JA. 1961. Firmness from regional water-offers and death out-of heart disease throughout the Condition Boroughs regarding England and you can Wales.

Morris RW, Walker M, Lennon LT, Shaper AG, Whincup PH. 2008. Hard-drinking drinking water does not prevent heart problems: new research throughout the British Local Center Analysis. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 15(2):185-189.

Morris RW, Whincup PH, Lampe FC, Walker Yards, Wannamethee SG, Shaper AG. 2001. Geographical adaptation within the incidence out of coronary heart disease in the uk: the new sum of based exposure things. Center 86(3):277-283.

Toxins functions of liquids one join human wellness inside a confident method

Nerbrand C, Agreus L, Lenner RA, Nyberg P, Svardsudd K. 2003. The fresh new dictate away from calcium supplements and you can magnesium inside water and you will diet plan into the cardio risk things during the anybody surviving in tough and you may flaccid liquids areas which have differences in cardio death. BMC Personal Wellness step 3:21; doi: doi:-2458-3-21 [On line 1.

Nerbrand C, Svardsudd K, Ek J, Tibblin Grams. 1992. Aerobic death and you can morbidity during the eight areas into the Sweden inside loved ones so you’re able to liquid firmness and you can geological configurations. The project: myocardial infarction into the mid-Sweden. Eur Heart J thirteen(6):721-727.