เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

In addition, the modern meaning determine MI as the a “dialogue layout” (Miller & Rollnick, 2013; p

In addition, the modern meaning determine MI as the a “dialogue layout” (Miller & Rollnick, 2013; p

Since a curative component, MI because remain-alone intervention or in its briefer variations (Rollnick, Heather, & Bell, 1992) either is too many from inside the medical care options, once the certain customers are ready to realize rules, take prescribed drugs, and you will attend on a regular basis to possess wellness-assessment appointments

Motivational interviewing might have been realized one another because a stay-alone intervention, so when some, otherwise precursor to, other providers (e.g., Randall & McNeil, 2017). 12). Brief different MI was basically looked in relation to medical care (Rollnick, Heather, & Bell, 1992). Miller and you will Rollnick (2013, p. 343) talk about the analogy from MI as being possibly good concerto otherwise an effective 5-moment portion into cello. Actually, also an individual notice, or perhaps a number of cards out of “motivational interactions,” can be enjoyable of the garnering attract, producing attract, and delivering a forerunner having coming work together. Another way, after that, one to MI can be looked at is in providing a basis for “motivational connections” (right here described as “MIACTs”), that are in the soul away from MI and conform to their standards, and you will that’s most short term, even one to sentence.

Also just one effect out-of a professional can be tremendously strong (sometimes self-confident otherwise bad) that have a patient, just as just one note off a guitar can drastically focus a space of individuals, or if perhaps discordant, pen the feeling

Nevertheless, inspirational relations otherwise MIACTs are usually appropriate and can be taken even after customers who will be very driven and able to follow otherwise alter. Within the number 1 or other different healthcare, it is having chronic and you may intractable standards, although not, you to definitely MI is very appropriate.

Inspirational choosing is exclusive in the manner patient ambivalence was know and you may on a reaction to they. Rather than becoming regarded warily, otherwise once the a sign of more than likely nonadherence, ambivalence is elicited as well as asked. Evoking, insights, respecting, and you will acknowledging the fresh new ambivalence is a necessary step in MI. Ambivalence is actually entirely typical and you may absolute, which can be an integral part of the alteration process that don’t become beaten but may getting utilized to greatly help someone drive him otherwise by herself send into the healthy living.

Similar to the manner in which ambivalence is looked upon, MI utilizes a guiding communication concept by practitioners. Unlike becoming very directive like in prescriptive conclusion transform, or at exactly the same time, becoming completely nondirective such as Rogerian counseling, the brand new MI professional is actually a useful publication who is caring, can provide details about demand, as well as respects the fresh new person’s freedom and you may strengths. Whatsoever, it’s the patient’s lives, plus the patient him- or herself which lives they in fact it is guilty of it. An example may help instruct MI’s powering style: Suppose folks travels on the lake of life inside the a kayak. The fresh kayak uniquely falls under this package people. One to paddles it through nevertheless seas and you can rapids, in the glorious environment as well as in storms, like with the latest travails and you can phase off existence. Brand new clinician sometimes is actually enjoy on the kayak (or at least also leaps for the canoe, uninvited and you may unwelcomed!). New clinician enjoys good paddle and you can “know-how,” however, need focus on the patient about kayak. In case your specialist paddles too robustly, overtaking individual, brand new canoe will traveling into the sectors. The new powering layout relates to working collaboratively. Eventually, the new clinician need certainly to https://besthookupwebsites.org/antichat-review/ depart the fresh new kayak, just after possibly singular off 168 hours inside each week, leaving the patient to again take a trip the new seas of life autonomously. In MI, doctors guide, helping the diligent knowing brand new functions of your canoe during the some oceans and you will climate conditions, and advise the individual that have permission.