เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

Q: How will you describe adult blogs?

Q: How will you describe adult blogs?

A: The story foreword plagiarism notice are free to establish. But not, then chapters should be triggered that have karma points to end discipline and ensure servers capacity for this service membership. At the same time, most plagiarized blogs is upright duplicates and you most likely only need a number of well-chosen phrases to catch him or her to begin with.

Their Query API trick is utilized to search for the exact phrases you select but is restricted to just 100 research phrases. That is its limitation, not ours.

The tale and you may activated chapters should not be within the draft condition so they really was reachable by the personal google (ie. Bing search). This service membership would be unreliable to you personally if not just like the plagiarism notification solution is reliant into the public search engines like google.

Q: What exactly do I need to know about Rated M tales?

A: Rated M is the score designated the reports with mature content. People facts which includes adult or explicit stuff need to be ples away from mature content are which have lewd otherwise provocative photo, crude otherwise indecent words, otherwise anything intimate in general. Typically, something significantly more than kissing and you may hugging will be most likely feel marked Ranked Yards. When you have to inquire even when the tale need a keen [M] score, then it most likely was. You could draw your facts having an [M] get by the editing local hookup near me Anchorage their foreword and you can establishing new Ranked M checkbox.

Q: What forms of articles could be taken from your website?

A: Pornographic photographs and you may video might possibly be got rid of quickly when discovered otherwise advertised. Plagiarized blogs which has had term-for-keyword snippets out of most other published performs that’s reported by the people would-be eliminated until provided direct consent by the modern creator.

Q: How can stories get checked?

A: Seemed reports is picked of the ballots supplied by other profiles. The storyline on high quantity of votes and has now never ever come appeared ahead of would be picked given that the searched story. Non-stories and you may tales having mature or specific blogs you to haven’t been properly marked with a keen [M] score will never be checked.

Q: What is actually karma to have?

A: Karma can be used to buy sorts of has particularly adverts, facts transfers for other membership, giving texts so you’re able to low-household members, the capability to find that is currently training your facts and you will talk with her or him (Gold users just), or a username alter on Asianfanfics. Additionally, you will you desire at the least ten karma points to obtain the capability to choose upwards reports. Look at it because AFF currency. The key reason for karma acquire is to give an incentive getting profiles to activate with individuals.

Q: Why isn’t my personal karma rising? How can i increase it?

  • Commenting to your other member’s facts
  • Commenting for the other member’s blogs
  • When a story your wrote gains a vote
  • When a narrative you penned progress a subscriber
  • Anyone purchases the fresh style your authored
  • Someone transfers karma to you

Certain day-after-day constraints have been in place to suppress behavior that happens contrary to the soul of the karma system (to aid boost telecommunications one of professionals) however they are fairly large and really should simply impede egregious choices.

Q: As to why are brand new karma system formulated?

A: Back when Asianfanfics is a smaller sized website, tales had been barely stated towards and other people failed to speak far. I thought up the karma program supply an incentive to users to help you at the very least be more sociable collectively. We even used the title “karma” so you can signify the pledge whenever they claim good things to help you both, the rest say good stuff right back. The device worked to some degree so i come providing even more and a lot more positive points to gaining karma affairs.