เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

This might feel like an effective reent, yet regrettably this is the way to obtain of several difficult issues

This might feel like an effective reent, yet regrettably this is the way to obtain of several difficult issues

The interest rate of your own computer bus which of one’s pushes will be more or less similar, otherwise you possess a bottleneck in your system

disk!cabling I do not intend to make too many comments on hardware but I feel I should make a little note on cabling. At todays high speeds one should think of the cable more of a an RF device with its inherent demands on impedance matching. If you do not take your precautions you will get a much reduced reliability or total failure. Some SCSI host adapters are more sensitive to this than others. Shielded cables are of course better than unshielded but the price is much higher. For Fast-ATA and Ultra-ATA, the maximum cable length is specified as 45cm (18″). The data lines of both IDE channels are connected on many boards, though, so they count as For Cord Get a hold of (ATA drives) you set the drive jumpers to cable select and use the cable to determine master and slave. This is not much used. Do not have a slave on an ATA controller (prie controller, behaviour in these cases is undetermined. Use as short cable as possible, but do not forget the 30 cm minimum separation for ultra SCSI and 60 cm separation for http://www.besthookupwebsites.org/amolatina-review/ differential SCSI. Avoid long stubs between the cable and the drive, connect the plug on the cable directly to the drive without an extension. SCSI Cabling limitations: Bus Speed (MHz) | Max Length (m) ————————————————– 5 | 6 10 (fast) | 3 20 (fast-20 / ultra) | 3 (max 4 devices), 1.5 (max 8 devices) xx (differential) | 25 (max 16 devices ————————————————– Use correct termination for SCSI devices and at the correct positions: both ends of the SCSI chain. Remember the host adapter itself may have on board termination. Do not mix shielded or unshielded cabling, do not wrap cables around metal, try to avoid proximity to metal parts along parts of the cabling. Any such discontinuities can cause impedance mismatching which in turn can cause reflection of signals which increases noise on the cable. This problems gets even more severe in the case of multi channel controllers. Recently someone suggested wrapping bubble plastic around the cables in order to avoid too close proximity to metal, a real problem inside crowded cabinets. More information on SCSI cabling and termination can be found at various web pages around the net. Host Adapters

With a bit of worry you can buy an effective efficiency away from a good cheap unshielded wire

computer!adapters computer!host adapters This is basically the opposite end of your software out of this new push, the fresh region that’s linked to a computer shuttle. Connecting a RAID 0 disk-ranch to help you an excellent ISA cards is actually unnecessary. Now extremely machines have thirty two bit PCI coach capable out of 132 MB/s transfers that should perhaps not represent a beneficial bottleneck for most people soon. As push electronic moved to your pushes the remainder region you to turned into the (E)IDE screen can be so brief it can easily fit into the new PCI chip set. This new SCSI servers adaptor is far more advanced and often boasts a good quick Cpu of its individual and that’s ergo more pricey and perhaps not included in the latest PCI processor establishes on the market today. Scientific development you’ll transform which. Certain machine adapters include independent caching and you will intelligence but as this is certainly basically second speculating the new systems the earnings are greatly influenced by and that operating systems is used. A few of the way more ancient of these, one to should will still be nameless, experience higher growth. Linux, on top of that, enjoys really smarts of its own the increases are much quicker. Multiple Channel Possibilities