เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

Please consult the DMCA to ensure this type of requirements

Please consult the DMCA to ensure this type of requirements

We can’t Be certain that Plus don’t Promise People Specific Is a result of Use of the Attributes

DMCA Notice. We try so you’re able to follow the Electronic Century Copyright laws Act regarding 1998, just like the amended (“DMCA”), constantly and continue maintaining a repeat offender policy that could make termination of your straight to use the Characteristics if you break such as for example rules. If you believe that the performs has been duplicated, published if not produced from the Characteristics in a way you to constitutes copyright violation, delight alert our DMCA Copyright laws Broker of your own issue, as established about DMCA. You need to offer all of our DMCA Copyright laws Representative towards the adopting the advice in writing, on the extent required by the DMCA: (a) an electronic otherwise physical signature of the person subscribed to act with respect to the fresh new copyright manager that’s allegedly infringed; (b) an explanation of your copyrighted work that you claim could have been infringed (or, if the several proprietary works on a site try covered by a great single grievance, a realtor a number of the brand new presumably infringing runs on the website); (c) identification of the procedure that is stated as infringing and you will to get eliminated, and you can pointers reasonably adequate to why don’t we to get the material; (d) advice reasonably sufficient to why don’t we contact you, just like your address, phone number and you can e-mail address; (e) a written statement from you which you have a good-faith belief which use of your own material in the manner complained away from isn’t authorized by the copyright laws holder, its agent or even the rules; and you may (f) an announcement from you, made under penalty out of perjury, that significantly more than advice in your find and you can issue try right and that you is the copyright manager otherwise subscribed to act on the copyright owner’s behalf. Please be aware that the foregoing suggestions on your grievance get become sent for the individual that offered the latest allegedly infringing stuff. This recommendations have to be submitted to Subsidiary’s DMCA Copyright Agent as follows:

Limitation off Responsibility

Pursuant so you’re able to Point 512(f) of the DMCA, anyone exactly who knowingly materially misrepresents you to definitely situation otherwise hobby try infringing is generally susceptible to accountability.

If you feel that your question could have been accidently removed otherwise disabled pursuant to that Point 17, you may submit a table find because of the alerting our very own DMCA Copyright Representative at the address given over.

Pursuant to help you Part 512(f) of the DMCA, people exactly who knowingly materially misrepresents you to question or activity try got rid of otherwise disabled in error otherwise misidentification is at the mercy of accountability.

Disclaimer off Warranties. The assistance Are offered “AS-IS” And we Expressly DISCLAIM One Designed Warranties On the Maximum The quantity Provided by Law, And https://www.besthookupwebsites.org/local-hookup/amarillo additionally But not Limited by, People Warranty Regarding MERCHANTABILITY, Exercise Getting A particular Mission, Label Or Non-Infringement. With the Extent Applicable Statutes Ban Terms of use Of DISCLAIMING People Required Warranty, Like Implied Warranty Are going to be Simply for The minimum Warranty Period Necessary for Rules, And if Zero Including Months Is needed, After that Thirty (30) Days Out of Very first Use of the Qualities. As opposed to Restricting This, We do not Guarantee Your Functions Might possibly be Continuous Or ERROR-Free.

In the No Knowledge Do we End up being Prone to You Otherwise Any Other individual The Indirect, CONSEQUENTIAL, Excellent, INCIDENTAL, Unique Or PUNITIVE Injuries, Along with Although not Simply for, Destroyed Profits Arising Out of your Use, Otherwise Incapacity To make use of, The assistance, Even in the event Our company is Told Of your Possibility of Particularly Damage. Your After that Agree to INDEMNIFY Us And you may Hold You Simple For Any States, Injuries, Obligations And you may Costs In the event that you Select Almost every other USERS’ Or MEMBERS’ Blogs To get Offending, Unsafe, Vulgar, Wrong And you will/Otherwise Inaccurate. For no reason Shall The Responsibility For you The Claim Or Reason behind Step At all, And Long lasting Sort of The action, Whether or not Arising When you look at the Contract, TORT If not, Go beyond Extent Repaid On your part In order to You, If any, Into the 90 Day Several months Immediately Before The Date About what You initially Insist Such Allege. The foregoing Constraints Will Apply at New Fullest The amount Permitted From the Applicable Legislation.