เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

ParaChat try among the longest working speak app organization doing

ParaChat try among the longest working speak app organization doing

eStreamChat are an effective PHP and you may AJAX talk program with a clean framework however, are a while buggy, it ran decades without being upgraded and from now on your website simply redirects to good GitHub web page.

ParaChat

Founded in 1996, it was serving webmasters getting an eternity. That said. ParaChat’s free adaptation is just about the most very first speak application packages you should buy toward paid down products maybe not providing much much more we doubt this company produced much or no money. Para chat signed all properties permanently into .

PHPFreeChat

phpFreeChat, was initially create within the . It actually was labored on constantly and produced the brand new sizes and features from year to year up until 2012 which had been the past day their GitHub web page has been touched.

Userplane

Userplane is actually situated for the 2001, became in proportions and you will are bought because of the AOL inside the 2006. Userplane’s software powered some of the webs most useful dating sites and you can this was out of more value so you’re able to AOL than just keeping a user foot along the online having private boards. When you look at the 2013 Userplane concluded member properties.

DigiChat

Digichat, try a coffee created chatroom software program developed by DigiNet Inc, the company avoided answering emails and you will entry when you look at the 2006 and was gone by 2010. New speak system stayed well-known active until Browsers began to get rid of supporting Coffee Applets to 2013.

123Flash Cam

123 Thumb Speak closed-in . While there is not any longer any formal support because of it software, Webmasters who purchased signed up items of your talk still have complete entry to its fool around with. It indicates you could most likely find the software available for down load but when you manage a bigger web site you will want to book its play with away from a more impressive cam website since the out of identified exploits from the app and therefore must be patched

A summary of Signed Off Speak Sites

  • House /
  • Product reviews /
  • Speak Graveyard

Inactive Chat Web sites

Let me reveal a summary of every preferred cam webpages having signed down. In the event that a description otherwise big date because of their closing got we have over the best to find it and put they in the new Talk Graveyard. We’ve along with integrated a smaller directory of deceased chatroom app providers in the bottom of one’s web page.

closed off at the conclusion of 2020. They left the message “Just after twenty-two ages i’ve decided to revise, and want to give thanks to all those who have used the old rooms usually, you will find got enough trolls and you will racists with attempted to disrupt they but i were able to keep it heading, yet not we currently acknowledge it’s about time to possess transform, very has actually signed the newest hangout chatroom off that have instant perception”. A year later, the new domain first started transmitting so you can .

Cam At no cost

wasn’t upgraded in many years but had throughout the fifty chatters with its bed room at one time. It went a mixture of 123FlashChat and you can ChatBlazer. The newest domain stoped loading in the without any find.

E-Cam

E-Cam.co, is actually a chat site one to computers affiliate authored bed room. It was most populal which have a thousand+ chatters on the web constantly but in they released an email on their site saying “E-Talk is currently suspended untill subsequent find. Considering the discipline on the internet site our company is pushed (of altcom seznamovacГ­ web the extenal pushes) in order to suspend our very own provider.” It is said they’ll be back however, we’ve viewed messages such as it remain in location for age at a time. Whenever they ever manage go back we will enhance.

TeenChat

It’s hard to believe you to definitely a website particularly “TeenChat” do actually ever feel shut down but that is what provides occurred. For individuals who visit the website you will see a comparable cam log on prompt which had been there for decades you could no longer login. The owner of the site appears to be remaining this new domain name up getting emotional factors but there is however no more an operating talk area right here. I would guess ultimately the proprietor could add a talk area otherwise offer the fresh new domain, it really looks too crazy that a website similar to this carry out are off forever.