เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

Posteriormente aver fatto i passaggi di cui addosso, puoi alla fine passare all’azione vera e propria. Durante cui, provvedi in originario paese a annullare l’app.

Posteriormente aver fatto i passaggi di cui addosso, puoi alla fine passare all’azione vera e propria. Durante cui, provvedi in originario paese a annullare l’app.

attraverso riuscirci, premi e continua per stringere premuto sull’icona di WhatsApp per home screen oppure nel drawer, trascina quest’ultima sull’icona della pattumiera manifestazione con cima allo schermo (se no seleziona la verso relativa alla disinstallazione dal menu affinche si apre) e rispondi in modo affermativa all’avviso corso cui ti viene invocato qualora intendi abrogare l’app. In decisione, vai nel menu Impostazioni > App, seleziona WhatsApp e premi sul interruttore Disinstalla verso coppia volte consecutive. Verso maggiori dettagli, puoi adattarsi richiamo alle istruzioni contenute nel mio post riguardo a che smontare le app contro Android.

Dopo, raffica e installa di nuovo WhatsApp, visitando la relativa sezione del Play Store e premendo sul palpitante Installa. Provvedi dunque ad accendere l’app, facendo tap sul boccio Apri comparso sul display o selezionando la relativa figura affinche e stata appena addizione nella schermata home. Dato che qualche spostamento non ti e onesto, puoi interpellare il mio parte sopra come installare WhatsApp contro Android.

Immediatamente, nell’eventualita che il backup epoca governo operato limitatamente, provvedi precedentemente verso immettere il file a egli inerente e che avevi posto ora da dose nella livello cosicche ti ho celebre sopra precedenza, infine recati sulla scritto relativa alle app perche hanno accesso al tuo account Google, rimuovi WhatsApp da queste ultime (per maniera da forzare la indagine di backup locali e non sul cloud da porzione dell’applicazione).

Ora, autonomamente dal campione di backup attuato, segui la metodo di struttura cifra di WhatsApp, accettando le condizioni d’uso del beneficio e indicando e verificando il tuo numero di telefono. Per presente questione, dovrebbe uscire una schermata per il ripristino dei backup precedenti. A causa di cui, tu fai tap sul bottone Ripristina, aspetta perche il recupero del backup venga avviato e terminato e indi sfiora il palpitante completamento. Ti rammento, tuttavia, cosicche qualora avevi impostato un backup crittografato end-to-end, avanti di proseguire al recupero delle chat devi equipaggiare ancora la relativa password. Maggiori info in questo momento.

Attraverso chiudere, configura un’altra volta il notorieta e la foto bordo, dopodiche accedendo alla sezione Chat dell’app ti ritroverai al vista delle chat che sopra preferenza avevi eliminato.

Come riprendere chat cancellate WhatsApp iPhone

Vediamo adesso appena riscattare le chat cancellate su WhatsApp agendo da iPhone. Anche sopra tal casualita, puoi apparire nel tuo aspirazione eliminando e reinstallando la popolare applicazione e poi sfruttando i backup effettuati riguardo a iCloud durante precedenza. Verso far approvazione perche incluso vada a causa di il incontro conveniente, ma, il backup di tuo rendita deve far estremita allo identico bravura di telefono e allo stesso account iCloud associati in precedenza a WhatsApp. Sfortunatamente non e realizzabile impiegare i backup locali, quindi si puo sistemare soltanto al backup con l’aggiunta di attuale.

Molto a causa di introdurre, assicurati di predisporre di un backup accesso il ad esempio poter sistemare le chat precedenti. Per adattarsi cio, prendi il tuo “melafonino”, sbloccalo, avvia WhatsApp selezionando la relativa raffigurazione (quella mediante il striscia poverta e la ricevitore telefonica bianca) e scegli la voce Impostazioni che trovi nella porzione durante tenuta per destra della schermata capitale dell’app che dunque visualizzi.

Dopo, sfiora la canto Chat, successivamente quella Backup delle chat e accertamento cosicche, nella originalita schermata cosicche adesso ti viene mostrata, venga riportato cosicche e condizione operato il backup, piu in avanti perche la momento verso cui risale esso piuttosto fresco (la trovi indicata nella ritaglio per alto dello schermo).

Qualora la celebrazione di backup contro iCloud non risulta comprensivo, verso racimolare, recati nella home screen di iOS, seleziona l’icona delle Impostazioni (quella insieme la carrucola d’ingranaggio) e fai tap sul tuo nome sede nella dose durante apice dello schermo. Nel caso che sul macchina non hai realizzato l’accesso mediante il tuo ID Apple (e percio non complice il tuo popolarita), seleziona la titolo apposita, durante ovviare alla affare. Nella schermata successiva, successivamente, fai tap sulla tono iCloud e assicurati in quanto la levetta accanto alle diciture iCloud Drive e WhatsApp risultino spostate su ON (in altro modo provvedi tu).

Compiuti i passaggi di cui sopra, puoi circolare all’azione vera e propria! Poi, elimina innanzitutto l’app di WhatsApp dal congegno, facendo tap sulla relativa immagine sacra presente nella schermata home e continuando a stringere premuto in alcuni altro, poi seleziona la canto Elimina app dal menu cosicche si apre e premi sul boccio Elimina, durante opinione all’avviso manifesto sul display. Per ulteriori dettagli sul da divenire, puoi interpretare la mia accompagnatore incentrata particolarmente circa modo smontare le app sopra iPhone.

Immediatamente, mitragliata e installa di nuovo WhatsApp sul tuo iPhone, visitando la relativa spaccatura dell’App Store, premendo sul bottone Ottieni, quindi su quegli Installa e autorizzando l’operazione mediante Face ID, Touch ID o password dell’ID Apple. In compagnia, avvia l’app, premendo sul bottone Apri manifesto sullo schermo altrimenti selezionando la relativa figura che e stata addizione in home screen. Per ulteriori dettagli, leggi il mio post su maniera scaricare WhatsApp sopra iPhone.

Una turno avviata l’app, segui la sistema di configurazione sigla indicazione, accettando le condizioni d’uso del beneficio e indicando e verificando il tuo elenco di telefono. Quando viene rilevato il backup contro iCloud, fai tap sulla verso Ripristina successione chat. A causa di decidere, indica il tuo reputazione e imposta la tua scatto bordo. Avvenimento cio, troverai le chat cosicche avevi eliminato nella suddivisione Chat dell’applicazione. Nel caso che avevi impostato un backup crittografato end-to-end, comunque, inizialmente di avanzare con tal verso devi addirittura fornire la relativa password. Maggiori info qua.

Modo redimere chat cancellate WhatsApp PC

Ti stai chiedendo che riprendere le chat cancellate di WhatsApp da PC? Ti comunico perche, la avvenimento non e facile, o massimo, non lo e agendo subito da PC, sopra quanto il client del servizio disponibile a causa di Windows e macOS e la relativa interfaccia Web non sono delle soluzioni standalone, bensi delle repliche sopra epoca visibile di quanto proposto dall’app a causa di smartphone e funzionanti solitario ed soltanto qualora, a sua acrobazia, il cellulare riguardo a cui e installato WhatsApp e annesso verso Internet, come ti ho steso mediante sfumatura nella mia accompagnatore sopra maniera adottare WhatsApp sopra PC.

Tenendo competenza di quanto a fatica celebre, verso poter accedere da computer alle conversazioni di WhatsApp eliminate, dovrai necessariamente aprire prima la giudizio di recupero delle chat che ti ho illustrato nei passi precedenti per quel affinche concerne Android e iOS, a seconda dello smartphone da te usato.

Mezzo recuperare chat cancellate WhatsApp privo di backup

Ti stai chiedendo dato che esiste un modo a causa di recuperare le conversazioni di WhatsApp affinche hai distrutto in assenza di abusare i backup, ragione non ne hai uno affabile ovvero motivo vorresti usare una giudizio scelta a quella perche ti ho delineato a avvio accompagnatore? La opinione e affermativa, ovvero meglio, puoi tentare verso reinserire le chat di tuo profitto dalla autobiografia del telefono sfruttando applicazioni e programma a causa di calcolatore elettronico (agevole legame dello smartphone al PC) cosicche si occupano del recupero dei dati.