เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

Play with instance: Pods with prod / attempt credentials

Play with instance: Pods with prod / attempt credentials

It’s simple to perform an excellent Pod and this sources the trick with the brand new SSH secret and you will takes they into the a volume:

This example illustrates a good Pod which consumes a key which has had design back ground and one Pod which takes a key having test ecosystem back ground.

In the most common shells, how to stay away from the brand new password should be to encompass they having single prices ( ‘ ). Such, in case your actual code are S!B\*d$zDsb= , you will want to carry out the order that way:

Note the way the specifications to your a couple of Pods disagree just from inside the you to definitely industry; which encourages creating Pods with assorted capabilities away from a common Pod theme.

  1. prod-user with the prod-db-secret
  2. test-representative into take to-db-magic

Have fun with situation: dotfiles into the a secret frequency

It is possible to make your computer data “hidden” because of the determining a button one starts with a mark. This secret is short for an effective dotfile otherwise “hidden” file. Such as, in the event the pursuing the miracle was climbed with the a quantity, secret-volume :

The amount have a tendency to consist of an individual file, titled .secret-file , therefore the dotfile-test-basket will receive that it document present during the road /etc/secret-volume/.secret-file .

Use case: Magic noticeable to one to basket from inside the good Pod

Believe an application that should deal with HTTP demands, do a bit of complex team reasoning, following sign certain texts that have an HMAC. Because possess complex software logic, there is an undetected remote file learning exploit from the host, which will present the personal the answer to an attacker.

This is put into two procedure in two pots: a beneficial frontend basket and that protects representative communication and you may providers logic, but hence you should never see the individual key; and you may a good signer basket that may understand the personal secret, and you can responds so you can effortless signing demands on frontend (including, more than localhost marketing).

With this partitioned method, an attacker now has to help you key the application host into the starting things as an alternative haphazard, and this can be more complicated than just getting it to learn a file.

Type of Magic

When creating a secret, you can indicate its types of utilizing the variety of realm of the brand new Wonders financing, otherwise particular comparable kubectl command range flags (if the readily available). The secret particular can be used to assists programmatic management of the new Miracle investigation.

Kubernetes will bring multiple created-from inside the types for some https://besthookupwebsites.org/adventist-singles-review/ popular use problems. This type will vary with regards to the validations did therefore the limits Kubernetes imposes to them.

You could identify and employ your own Secret variety of by the assigning a non-empty string since kind of worth to have a secret object (a blank sequence is treated as the an Opaque form of).

Kubernetes doesn’t demand any restrictions toward style of identity. Although not, when you use one of several established-during the sizes, you ought to fulfill the criteria defined for the style of.

When you are determining a type of wonders which is for societal play with, follow the summit and you may build the trick type of to have the domain name until the title, .

Opaque gifts

Opaque ‘s the default Wonders types of if omitted away from a key setting file. Once you would a key having fun with kubectl , you will use this new simple subcommand to suggest a keen Opaque Secret kind of. Particularly, the next order brings a blank Secret off type of Opaque .

The data column suggests the amount of study items stored in the trick. In cases like this, 0 mode you have authored an empty Secret.

Service account token Gifts

A kind of Secret is employed to keep good token one to relates to a help account. When using this Wonders sorts of, you should make sure the annotation is set in order to an enthusiastic established provider membership name. A good Kubernetes controller fulfills in certain other fields including the annotation, and token input the information job, that’s set to consist of a verification token.