เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

Flirt4free visitors

Is the relationship between volume and temperatures direct or inverse?

Is the dating anywhere between volume and you will heat lead otherwise inverse?

Trick Rules and you may Sumple was directly proportional so you can their sheer heat within constant stress (Charles's law). The quantity of a given level of energy was inversely proportional to their stress whenever temperature is kept constant (Boyle's rules).

How can you get the inverse relationships?

Whenever one to varying escalates the other decreases equal in porportion so that the product try unchanged. If b is inversely proportional so you're able to a, the brand new equation is actually of the means b = k/good (in which k are a constant). y try inversely proportional so you can x.

What exactly is a stable separate and built adjustable?

A managed variable is the one that is constant which can be intact inside the a test. It’s stored ongoing to take notice of the consequence of the latest separate variable. A different variable is the variable that's are altered when you look at the the brand new test in for each and every demo, when you are an established variable is the one which is being counted.

Is actually Boyle's Rules lead or inverse?

Regulations by itself can probably be said as follows: To possess a fixed size out of an excellent energy leftover during the an effective fixed temperature, tension and you may volume is actually inversely proportional. Otherwise Boyle's rules was a petrol legislation, proclaiming that the pressure and level of a fuel enjoys an inverse matchmaking.

The brand new Percentage discovered the details is the following:

"That it are going to be unlawful for people involved with commerce, in the course of such as business, possibly truly otherwise ultimately, to discriminate in cost ranging from various other buyers away from commodities away from such as for instance levels and you may high quality, where either or any of the purchases working in instance discrimination can be found in trade, where for example products are sold for usage, consumption, or selling in United states otherwise people Region thereof otherwise the new Region regarding Columbia or one insular fingers or other place according to the legislation of All of us, and you may where the effectation of particularly discrimination is generally considerably to prevent race or tend to would a dominance in just about any line away from trade, or even injure, wreck, otherwise avoid battle which have individuals who sometimes has otherwise knowingly gets the advantageous asset of such discrimination, or having users from either of those. . . . "

That it debate got their genesis from inside the a criticism issued by the Federal Exchange Payment when you look at the 1955 and this recharged respondent, a beer producer, that have a ticket from § 2(a). The problem so-called that respondent got

"discriminated in expense ranging from additional purchasers of the alcohol from such values and you will quality because of the attempting to sell it to some of the customers on high costs rather than other[s];"

that, a lot more especially, respondent had paid off prices about St. Louis, Missouri, business, instead and also make similar rate decreases in other places; that this discrimination had currently redirected good-sized business out-of respondent's St. Louis competition; it was "sufficient" to get the exact same perception later; that there try a beneficial "reasonable likelihood" it would substantially protect against battle into the respondent's collection of commerce; and that it may also tend to perform a dominance otherwise to help you injure, ruin, otherwise avoid battle which have respondent.